กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฏหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
:: เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนภายใต้ พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคำวินิจฉัยขั้นต้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546 ว่าผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้ากรดซิทริก ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งสินค้าเข้ามาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายอย่างสำคัญตาม มาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดการนำเข้าสินค้าดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 41 มาตรา 42 และ มาตรา 73 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือให้วางหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดำเนินกิจการหรือมีสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทยสำหรับการนำเข้าสินค้ากรดซิทริก ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 2918140008 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก
1) RZBC CO.,LTD. และ SHANGDONG NINGMENG BIOCHEMISTRY CO.,LTD. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 38.06 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
2) รายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 45.84 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นกำหนดเวลาสี่เดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update