กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลคลองลุ ตำบลย่านซื่อ ตำบลบางเป้า ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลกันตัง และตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับแม่น้ำตรัง ฝั่งเหนือ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับคลองลุ ฝั่งตะวันออก จนบรรจบกับแม่น้ำตรัง ฝั่งเหนือและเป็นเส้นตั้งฉากกับแม่น้ำตรัง ฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับกึ่งกลางแม่น้ำตรัง
ทิศตะวันออก จดเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ำตรัง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับแนวตั้งฉากกับแนวกึ่งกลางแม่น้ำตรัง ไปทางทิศใต้ บรรจบกับคลองบางเป้า ฝั่งตะวันออกเลียบคลองบางเป้า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 570 เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ 350 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 เป็นระยะ 450 เมตร และเป็นเส้นตั้งฉากกับถนนกรมโยธาธิการ ตง. 2007 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลที่ 7 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนโยธาธิการ ตง. 2007 เป็นระยะ 760 เมตร
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับถนนกรมโยธาธิการ ตง. 2007 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลที่ 7 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนโยธาธิการ ตง. 2007 เป็นระยะ 760 เมตร เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ ตง. 2007 ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขตเทศบาลเลียบเขตเทศบาลลงไปทางด้านใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ตง. 3032 เส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ตง. 3032 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนน รพช. ตง. 3032 ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนน รพช. ตง. 3032 เป็นระยะ 500 เมตร เส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นตั้งฉากดังกล่าว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางปากคลองท่าส้ม ไปทางทิศใต้ ตามแนวแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตก เป็นระยะ 2,300 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตก ไปทางด้านเหนือ จนบรรจบกับจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนควนทองสีห์ และเขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนกิตติคุณ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 450 เมตร กับศูนย์กลางถนนตรังคภูมิและเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังและจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ตง. 2007 ฟากเหนือ ถนนป่าไม้ ฟากเหนือ และถนนตรังคภูมิ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต้ และถนนค่ายพิทักษ์ ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ตง. 2007 ฟากเหนือ ถนนป่าไม้ ฟากเหนือ และถนนตรังคภูมิ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต้ และถนนค่ายพิทักษ์ ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดถนนป่าไม้ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดหน่วยจัดการป่าชายเลน ที่ ตง.4 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตง. 7 (เดิม ตง.2 กันตัง) และหน่วยจัดการป่าชายเลนที่ ตง.1
ทิศใต้ จดสวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
ทิศตะวันตก จดห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกันตัง สำนักงานการประปาอำเภอ-กันตัง และหนองน้ำสาธารณะประโยชน์
2.4 ทิศเหนือ จดถนนป่าไม้ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนกันตัง
ทิศใต้ จดสวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
ทิศตะวันตก จดหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคี่ยม
2.5 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนตรังคภูมิ
ทิศตะวันออก จดถนนขื่อนา ฟากตะวันตก และถนน รพช. ตง. 3032 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดห้วยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองกันตังใต้ ฝั่งตะวันออก โฉนดที่ดินเลขที่ 1709 น.ส. 3 เลขที่ 622/5, 621/4, 415, 144/38 และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตก
2.6 ทิศเหนือ จดถนนตรังคภูมิ ฟากใต้ ถนนเขื่อนเพชร ฟากใต้ และเส้นเลียบแนวเขตโรงเรียนกันตังพิทยากร ด้านตะวันออก
ทิศตะวันออก จดเส้นเลียบแนวเขตสวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ ด้านตะวันตก เส้นเลียบแนวเขตบ้านพักข้าราชการกรมเจ้าท่า ด้านใต้ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนกันตัง ด้านตะวันตกและด้านใต้
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนถนน รพช. ตง. 3032 จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตกและถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก จดถนน รพช. ตง. 3032 ฟากตะวันออก และถนนขื่อนา ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองลุ ตำบลย่านซื่อ ตำบลบางเป้า ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลกันตัง และตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่ต้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.5
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซี่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update