กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลสุเทพ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลวัดเกต ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลท่าศาลา ตำบลหายยา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ตำบลหนองควาย ตำบลสันผักหวาน ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านแหวน ตำบลหางดง ตำบลสบแม่ข่า ตำบลหนองแก๋ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง และตำบลไชยสถาน ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง ตำบลป่าบง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลชมภู ตำบลดอนแก้ว ตำบลหนองแฝก ตำบลสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดแนวเส้นแบ่งเขตตำบลแม่ริมเหนือและตำบลริมใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 จากทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออกเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลริมเหนือกับตำบลริมใต้ จดเส้นแบ่งเขตตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้ และตำบลเหมืองแก้ว ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำปิง เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้จนบรรจบกับริมคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองแฝกฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นหลักเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ ตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จดเส้นเลียบคลองชลประทานเหมืองแฝกฝั่งตะวันตกไปทางด้านทิศใต้ บรรจบกับลำเหมืองคู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเลียบตามแนวเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จดเส้นแบ่งเขตตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันนาเม็ง และตำบลเมืองเล็น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบตามน้ำแม่กวงฟากใต้ จดเส้นแบ่งเขตตำบลเมืองเล็น ตำบลสันป่าเปา และตำบลสันนาเม็ง จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ไปตามแนวแบ่งเขตตำบลสันนาเม็ง และตำบลสันปูเลย ด้านตะวันตกจดเส้นแบ่งเขตอำเภอสันกำแพงกับอำเภอดอยสะเก็ด และเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดลำน้ำแม่ปูคาฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนจดแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน
ทิศใต้ จดแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนไปทางทิศตะวันตกจนจดคลองขัวมุงฝั่งตะวันออก เส้นขนานกับแนวศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อระยะ 2,000 เมตร และเส้นขนานกับแนวศูนย์กลางถนนสาธารณะไปบ้านหารแก้วระยะ 500 เมตร จนจดเหมืองแม่ขักฟากเหนือ จากจุดนี้เลียบตามเหมืองแม่ขักฝั่งเหนือบรรจบแนวเขตเทศบาลตำบลหางดง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ฟากตะวันตกจากจุดนี้ไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย จดถนนเลียบคลองชลประทานแม่แตง-หางดงฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก จดกับจุดที่เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง-หางดง และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ 600 เมตรกับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง-หางดง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทาน แม่แตง-หางดง จดแนวเขตเทศบาลตำบลแม่ริมเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบตามแนวเขตเทศบาลตำบลแม่ริมไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จดคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองแม่แฝก ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดลำเหมืองแก้ว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณดังต่อไปนี้
(1) ทิศเหนือ ถนนแม่โจ้ ซอย 3 ฟากใต้
ทิศตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นระยะ 500 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001
(2) ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดทา งหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 และถนนหมื่นด้ามพร้าคต ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ฟากตะวันออกลำน้ำแม่สาฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง-หางดง และแนวเขตเทศบาลตำบลแม่ริม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณดังต่อไปนี้
(1) ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะเข้าวัดรัตนารามบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะ 300 เมตร และซอยสันติสุข
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะ 300 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
(2) ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะเข้าวัดดอนแก้ว ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะเข้าวัดดอนแก้ว บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และลำเหมืองคู่ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เหมืองห้าฝั่งตะวันตก ลำเหมืองกอน ฝั่งตะวันตก และน้ำแม่กวงฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006
ทิศตะวันตก จดน้ำแม่คาว ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากเหนือ ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะ 3,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกบรรจบแนวเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณดังต่อไปนี้
(1) ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากซอยเทศบาล 19 มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นระยะ 400 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากซอยสันทรายก้อมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นระยะ 500 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001
(2) ทิศเหนือ จดลำเหมืองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนเทศบาล 16 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นระยะ 3,000 เมตร
ทิศตะวันออก จดน้ำแม่คาว ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ทิศตะวันตก จดถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตรกับแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดเขตทหารและสวนหลวงล้านนา ร.9
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนห้วยแก้ว
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
2.6 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนห้วยแก้ว
ทิศตะวันออก จดถนนศิริมังคลาจารย์ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กามโรคเขต 10 เชียงใหม่ สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง - หางดง ฟากตะวันออก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.7 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนแก้วนวรัฐและศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
ทิศตะวันออก จดน้ำแม่คาวฝั่งตะวันตกและใต้
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 เป็นระยะ 1,000 เมตร และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006
ทิศตะวันตก จดถนนทุ่งโฮเต็ล ฟากตะวันออก
2.8 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 เป็นระยะ 1,000 เมตร และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006
ทิศตะวันออก จดน้ำแม่คาว ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ฟากเหนือ เหมืองพญาคำ ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำปิง เขตทหารและถนนรถไฟ ฟากตะวันออก
2.9 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 และเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลำเหมืองร่องเชี่ยวฝั่งตะวันตก ที่จุดตัดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006
ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ จดน้ำแม่คาว ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดน้ำแม่คาว ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ลำเหมืองร่องเชี่ยว ฝั่งตะวันตก และน้ำแม่กวงฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะเข้าวัดต้นเปา ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014 ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะเข้าวัดต้นเปาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014 ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014
2.10 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุเทพ ถนนเข้าวัดอุโมงค์ฟากตะวันออก ถนนสุเทพ ฟากใต้ แนวกำแพงดินรอบเวียงสวนดอก เขตทหาร
ทิศตะวันออก จดเขตทหารและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นแบ่งเขตปกครองระหว่างอำเภอหางดงกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
2.11 ทิศเหนือ จดถนนหายยา ฟากใต้ ถนนศรีปิงเมือง ฟากตะวันตก ถนนเวียงพิงค์ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ถนนช้างคลาน ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก โรงงานกรมสรรพสามิตเชียงใหม่และ เส้นตั้งฉากกับถนนช้างคลาน ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนช้างคลานบรรจบกับถนนเจริญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนช้างคลานเป็นระยะ 750 เมตร
ทิศตะวันออก จดถนนเจริญประเทศ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำปิงฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141
ทิศใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอหางดงกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ฟากตะวันออก
2.12 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางรถไฟสายเหนือ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือเป็นระยะ 2,500 เมตร น้ำแม่คาวฝั่งตะวันตก ทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ 250 เมตร
ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่หลักเขตที่ 4 ไปยังหลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และเส้นโค้งรัศมี 3,000 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเกาะกลาง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1141 เป็นระยะ 100 เมตร และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำปิง
2.13 ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตปกครองระหว่างอำเภอหางดง กับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบเส้นตั้งฉากระยะ 600 กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 2,000 เมตร เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108
ทิศใต้ จดเหมืองแม่ขัก ฝั่งเหนือ และเขตเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย ฝั่งเหนือและคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันออก คลองส่งน้ำ 22 ซ้าย ฝั่งตะวันออกถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง-หางดงฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้ ถนนริมคลองซอย 21 ซ้าย ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ด้านใต้ จดซอยเทศบาล 16 ฟากเหนือ โรงเรียนวัดทรายมูล
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108
2.14 ทิศตะวันออก จดน้ำแม่สราบ ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลสุเทพ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลวัดเกต ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลท่าศาลา ตำบลหายยา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ตำบลหนองควาย ตำบลสันผักหวาน ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านแหวน ตำบลหางดง ตำบลสบแม่ข่า ตำบลหนองแก๋ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง และตำบลไชยสถาน ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง ตำบลป่าบง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลชมภู ตำบลดอนแก้ว ตำบลหนองแฝก ตำบลสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.8
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคังแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ มิให้ใช้บังคับในพื้นที่ที่มี กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดบางประเภท ในท้องที่ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533
ข้อ 7[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update