กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลไสไทย ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่ใหญ่และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ไปอำเภออ่าวลึก) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 1,500 เมตร และขนานระยะ 1,000 เมตร กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับเส้นตรงที่ต่อจากเขตเทศบาลเมืองกระบี่ หลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก เป็นเส้นตรงที่ต่อจากเขตเทศบาลเมืองกระบี่ หลักเขตที่ 2 ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่เลียบแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จากหลักเขตที่ 6 ถึงหลักเขตที่ 8 และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ตรงจุดที่บรรจบกับคลองจิหลาดฝั่งตะวันออก เลียบคลองจิหลาดฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบถนนท่าเรือฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เลียบถนนท่าเรือฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด เลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาดไปทางทิศเหนือ และเป็นเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4200 (ถนนวัชระ) และศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ไปอำเภออ่าวลึก) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร เลียบทางหลวงหมายเลข 4 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่ทางหลวงหมายเลข 4 บรรจบกับถนนมหาราช
ทิศตะวันออก เลียบถนนมหาราชฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบถนนจุฑามาตย์ เลียบถนนจุฑามาตย์ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบถนนธงไชย เลียบถนนธงไชยฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 (ถนนอุตรกิจ) เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบถนนปานุราช เลียบถนนปานุราชฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกบรรจบถนนหุตางกูร เลียบถนนหุตางกูรฟากตะวันตกและถนนรอดบุญไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4200 (ถนนวัชระ) เลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4200 ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบถนนท่าเรือ
ทิศใต้ เลียบถนนท่าเรือฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ทิศตะวันตก เลียบแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ไปทางทิศเหนือบรรจบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด เลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาดจนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เลียบแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุดที่อยู่ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 (ถนนกระบี่) เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 ไปทางทิศตะวันออก และขนาน 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนนภาจรัส ถึงจุดที่อยู่ตามแนวขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4200 (ถนนวัชระ) เป็นแนวขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4200 ไปทางทิศเหนือบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลไสไทย ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่ใหญ่ และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update