กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลเขาขาว ตำบลเขาปูน ตำบลเขากอบ ตำบลห้วยยอดและตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดคลองยางยวน ฝั่งใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนน รพช.ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนเทศารัษฎา ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนเทศารัษฎาและถนน รพช. ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง เป็นระยะ 3,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ไปทาง ทิศใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเทศบาล 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 2,200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนน รพช. ตง. 2023 บ้านท่าประดู่-ถนนคต ไปบ้านลานกระทิง ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล 7 บรรจบกับถนนกัลปศาสน์ และถนน รพช. ตง. 2023 บ้านท่าประดู่-ถนนคต ไปบ้านลานกระทิง ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนกัลปศาสน์และถนน รพช. ตง. 2023 บ้านท่าประดู่-ถนนคต ไปบ้านลานกระทิงเป็นระยะ 3,000 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากถนน รพช. ตง. 2023 บ้านท่าประดู่-ถนนคต ไปบ้านลานกระทิง ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดกระบี่) ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดบรรจบระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดกระบี่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดกระบี่) เป็นระยะ 700 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับคลองยางยวน ฝั่งใต้ และเป็นเส้นเลียบคลองยางยวน ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับถนน รพช. ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.ตง. 5121 วัดกาญจนบริรักษ์-บ้านเขาปูน ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนน รพช. ตง. 2001 ถนนบ้านโคกแค-บ้านคลองโกง เป็นระยะ 420 เมตร
ทิศตะวันออก จดถนน รพช.ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง ฟากตะวันตก และถนนเทศารัษฎา ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนนามสมมิตร ฟากตะวันออก และเป็นเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนนามสมมิตร ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับถนน รพช.ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากถนน รพช. ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ตง. 5121 วัดกาญจนบริรักษ์-บ้านเขาปูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน รพช. ตง. 5121 วัดกาญจนบริรักษ์-บ้านเขาปูน เป็นระยะ 420 เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนพิศาลสีมารักษ์ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ถนนเทศารัษฎา ฟากตะวันออกและถนน รพช. ตง. 2001 บ้านโคกแค-บ้านคลองโกง ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศใต้ จดถนนพิศาลสีมารักษ์ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนเทศบาล 14 ฟากตะวันออก และแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) และสวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์
ทิศใต้ จดที่ดินราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 976 และโรงเรียนห้วยยอด
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2.5 ทิศเหนือ จดที่ดินราชพัสดุโฉนดเลขที่ 976 โรงเรียนห้วยยอด ถนนมหามิตร ฟากใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด และหมวดการทางห้วยยอด
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ถนนพลรักษ์อุทิศ ฟากเหนือ ถนนเทศบาล 5 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล 1 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเทศบาล 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทศบาล 1 เป็นระยะ 160 เมตร และเส้นขนานระยะ 60 เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล 1
ทิศใต้ จดวัดห้วยยอด และถนนกัลปศาสน์ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2.6 ทิศเหนือ จดถนนพิศาลสีมารักษ์ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดถนนรัชชูปการ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนกัลปศาสน์ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
2.8 ทิศเหนือ จดถนนกัลปศาสน์ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเขาขาว ตำบลเขาปูน ตำบลเขากอบ ตำบลห้วยยอด และตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.5
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงหมาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update