กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลนาตาล่วง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบางรัก ตำบลทับเที่ยง ตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ และตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำจัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง หลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 1,000 เมตร เลียบเขตป่าวังโตน ป่าหนองคล้า ป่าทุ่งใสเจ็ดห้าง และป่าควนไม้คุ้ง จนบรรจบกับเส้นตรงที่ลากจากจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตัดกับป่าทุ่งใสเจ็ดห้าง และป่าควนไม้คุ้ง ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนรพช. ตง. 4112 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 เป็นระยะ 1,500 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนรพช. ตง. 4112 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 เป็นระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนรพช. ตง. 4112 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 500 เมตร จากจุดนี้เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนรพช. ตง. 2079 ตรงจุดที่คลองควนปริง ฝั่งตะวันออก บรรจบกับถนนรพช. ตง. 2079
ทิศใต้ จดคลองควนปริง ฝั่งตะวันออกลงไปทางด้านใต้ และด้านตะวันตกบรรจบกับจุดกึ่งกลางแม่น้ำตรัง
ทิศตะวันตก จดกึ่งกลางแม่น้ำตรังไปทางด้านเหนือจนบรรจบกับจุดกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำตรัง
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นตรงที่ลากจากจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่แนวขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนนาตาล่วง บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองห้วยยาง ฝั่งเหนือ และเส้นตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่ถนน รพช. ตง. 4014 บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 200 เมตร
ทิศตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนนาตาล่วง
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนนาตาล่วง
ทิศใต้ จดถนนบ้านโพธิ์ ฟากเหนือ ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 1 ฟากตะวันออกและจดคลองห้วยยาง ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่ถนน รพช. ตง. 4014 บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับคลองห้วยยาง ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดถนนบ้านโพธิ์ซอย 1 ฟากตะวันตก และถนนเวียนกะพัง ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนพัทลุง ฟากเหนือ ถนนเพลินพิทักษ์ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดถนนบ้านโพธิ์ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และแนวเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนบ้านโพธิ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 300 เมตรไปทางทิศใต้ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนควนขัน ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 200 เมตร
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนเวียนกะพัง ฟากตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดลำเหมืองสาธารณะ ฝั่งใต้ และเส้นเลียบแนวเขตสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ด้านตะวันออกและด้านใต้ (สวนสาธารณะห้วยน้ำผุด)
ทิศตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนท่ากลาง ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและแนวเส้นตรงที่ลากจากบริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก บรรจบถนน รพช. ตง. 4070 ไปทางทิศเหนือและแนวเส้นขนานระยะ 1,150 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายใต้
2.6 ทิศเหนือ จดถนนพัทลุง ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนควนขัน เขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังและคลองนางน้อย ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองนางน้อย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ฟากตะวันออก ถนนรัษฎา ฟากตะวันตก ถนนรัษฎา ซอย 9 ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก คลองน้ำเจ็ด ฝั่งตะวันออก และถนนควนขนุน ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดถนนท่ากลาง ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ เส้นเลียบแนวเขตวัดมัชฌิมภูมิ ด้านเหนือและด้านตะวันออก เส้นเลียบแนวเขตโรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิโมภูมิ ด้านตะวันออก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนกันตัง ถนนจริงจิต ฟากใต้ เส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนจริงจิต ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดคลองนางน้อย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่สำหรับใช้ในราชการจังหวัดตรัง และสนามกีฬาจังหวัดตรัง (สนามทุ่งแจ้ง)
2.8 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนวิเศษกุล ซอย 2 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนรัษฎา ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองนางน้อย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ถนนวังตอ ฟากตะวันออก และถนนกันตัง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสวนสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลนาตาล่วง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบางรัก ตำบลทับเที่ยง ตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ และตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.5
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update