กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงรายและตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวเส้นตรงในแนวตะวันออก - ตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงจุดที่บรรจบกับศูนย์กลางถนนบ้านป่าห้าหมู่ที่ 1 ไปทางทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงต่อไปทางทิศตะวันออกระยะ 6,600 เมตร
ทิศตะวันออก เป็นเส้นตรงในแนวเหนือ - ใต้ ไปทางทิศใต้ บรรจบแม่น้ำกกฝั่งใต้ เลียบแม่น้ำกก ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับแม่น้ำแม่ลาว ฝั่งตะวันออก เลียบแม่น้ำลาว ฝั่งตะวันออก จนบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233
ทิศใต้ จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 เลียบแม่น้ำแม่ลาว ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ เลียบไปตามเส้นแบ่งเขตตำบลสันทรายกับตำบลป่าอ้อดอนชัยบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนทางแยกไปอำเภอแม่สรวย - บรรจบทางเลี่ยงเมืองเชียงราย)
ทิศตะวันตก เลียบเส้นแบ่งเขตตำบลสันทรายกับตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลรอบเวียงกับตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลรอบเวียงกับตำบลแม่กรณ์ ตำบลรอบเวียงกับตำบลดอยฮาง ตำบลรอบเวียงกับตำบลแม่ยาว ตำบลริมกกกับตำบลแม่ยาว ตำบลริมกกกับตำบลบ้านดู่ และเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - อำเภอแม่จัน) ฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือ
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1151 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะ 1,800 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 มาทางทิศใต้บรรจบแนวเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ระหว่างหลักเขตที่ 1 กับหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงมาทางทิศใต้ บรรจบถนนรพช.ชร. 3034 (บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านหนองบัว) ตรงาจุดที่ห่างจากถนน รพช.ชร. 3034 (บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านหนองบัว) บรรจบกับถนนโยธาธิการและผังเมือง ไปตามถนน รพช.ชร 3034 (บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านหนองบัว) ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 250 เมตร เลียบถนนรพช.ชร. 3034 (บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านหนองบัว) ไปทางทิศตะวันออก บรรจบถนนโยธาธิการและผังเมือง ฟากตะวันตก เลียบถนนโยธาธิการและผังเมือง ฟากตะวันตก ลงมาทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำกก ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำกก ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านทิศตะวันตก เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หนองบัวน้อย และสถาบันราชภัฏเชียงราย
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนรพช.ชร. 3034 ฟากใต้ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนรพช.ชร. 3034 ที่ศูนย์กลางถนนพนังกั้นน้ำ แม่น้ำกก บรรจบกับถนน รพช.ชร. 3034
ทิศใต้ จดถนนพนังกั้นน้ำ แม่น้ำกก ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช.ชร. 3034 ที่ศูนย์กลางถนนฝายเชียงราย ซอย 1 บรรจบกับถนน รพช.ชร. 3034
2.3 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำกกและแม่น้ำกกสายในฝั่งใต้ เลียบแนวขนาน 15 เมตร กับแม่น้ำกกฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนโยธาธิการและผังเมือง ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดถนนโยธาธิการและผังเมือง ฟากตะวันตก เลียบถนนโยธาธิการและผังเมือง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ฟากเหนือ เป็นเส้นตรงลงมาทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ไปทางทิศตะวันออกบรรจบแนวขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางแม่น้ำแม่ลาว เลียบเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางแม่น้ำแม่ลาว ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศใต้บรรจบห้วยน้ำพุ ฝั่งเหนือ ร่องแพน ฝั่งตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากใต้ จนบรรจบกับคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากใต้ เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบแนวขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศเหนือ บรรจบแนวเส้นตรงที่ต่อจากถนนหนองบัว ฟากตะวันออก เลียบถนนหนองบัว ฟากตะวันออก ถนนหนองบัว ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก บรรจบถนนสิงหไคล ฟากเหนือ เลียบถนนสิงหไคล ฟากเหนือ ถนนไกรสรสิทธิ์ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ขึ้นไปบรรจบแนวขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำกก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
2.4 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 100 เมตร แม่น้ำกกฝั่งใต้ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำกรณ์ฝั่งตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำกกฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบแนวขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำแม่ลาวฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำแม่ลาวฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ไปทางทิศตะวันตกบรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำกรณ์ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำกรณ์ ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.5 ทิศเหนือ จดสวนสาธารณะหาดเชียงราย เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำกก ฝั่งใต้ เขตทหาร ถนนค่ายทหาร ฟากใต้ ถนนประตูเชียงใหม่ ฟากใต้
ทิศตะวันออก ถนนบรรพปราการ ฟากตะวันตก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสันโค้งน้อย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนราชโยธา ฟากตะวันตก เลียบถนนราชโยธาฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบถนนสันโค้งหลวงฟากใต้ เลียบถนนสันโค้งหลวงฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนสนามบินฟากตะวันตก เลียบถนนสนามบินฟากตะวันตกไปทางทิศใต้บรรจบถนนประชาสันติ ฟากใต้ เลียบแนวเขตทหาร ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ไปบรรจบแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตรงจุดที่ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 1,200 เมตร
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนหนองปึ๋ง ระยะ 1,000 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตร ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update