กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง ตำบลท้ายหาด ตำบลบางขันแตก ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 คลองแม่กลอง ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับกึ่งกลางคลองบางกะบูน เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับกึ่งกลางคลองบางแก้ว เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับกึ่งกลางคลองแพรกลึก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับกึ่งกลางคลองทะเล และเส้นเลียบชายฝั่งอ่าวแม่กลอง
ทิศใต้ จดเส้นเลียบชายฝั่งอ่าวไทย เส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดที่ห่างจากปากคลองฉู่ฉี่บางจะเกร็งระยะ 700 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดที่ห่างจากปากคลองสองร่องระยะ 700 เมตร กับจุดตัดระหว่างเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ที่ระยะ 1,000 เมตร กับคลองมอบลัด และเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดที่ห่างจากปากคลองสองร่องระยะ 700 เมตร กับจุดตัดระหว่างเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ที่ระยะ 1,000 เมตร กับคลองมอบลัด
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางคลองตรงตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับกึ่งกลางคลองตาหลำ เส้นตรงที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลองบางนางจีน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช. สส. 4027 (บ้านท้ายหาด) เป็นระยะ 300 เมตร เส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางคลองบางนางจีนไปทางทิศตะวันออก ตามแนวศูนย์กลางแม่น้ำแม่กลอง เป็นระยะ 300 เมตร เส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง เส้นกึ่งกลางคลองผีหลอก จนบรรจบเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางคลองบางประจัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 เป็นระยะ 1,150 เมตร
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 สายท่าน้ำสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ปากท่อ) ตอนเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตก และฟากใต้
ทิศตะวันออก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก และคลองบางประจัน ฝั่งตะวันออก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัด โรงเรียนถาวรานุกูล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ศูนย์วิชาการสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทำการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม และจดคลองแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ คลองแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดคลองแม่กลองฝั่งตะวันตก วัดใหญ่
ทิศใต้ จดแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดถนนเอกชัย ฟากใต้ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จดทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง ฟากเหนือ
ทิศใต้ จดแนวเส้นตรงที่ต่อจากถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ไปทางทิศตะวันออก จดแนวเขตสำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม ฟากใต้
2.5 ทิศเหนือ จดถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ฟากใต้
ทิศใต้ จดสำนักงานป่าไม้จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันออก คลองแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดวัดพวงมาลัย แม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 สายท่าน้ำสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ปากท่อ) ตอนเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ฟากตะวันตก ถนนสมุทรสงคราม - ปากท่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสมุทรสงคราม - ปากท่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไชยพร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ไปทางทิศตะวันตกระยะ 760 เมตร
2.7 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 สายท่าน้ำสมุทรสงคราม- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ปากท่อ) ตอนเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดวัดปทุมคณาวาส ถนนไชยพร ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนไชยพร
ทิศตะวันตก จดถนนสมุทรสงคราม - ปากท่อ ฟากตะวันออก
2.8 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากถนนธรรมนิมิต ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง ฟากใต้ เลียบถนนธรรมนิมิต ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับถนนราชญาติรักษา ฟากใต้ และเป็นเส้นขนานกับกึ่งกลางคลองลัดประทับไปทางทิศตะวันออก บรรจบแนวขนานระยะ 340 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 340 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ไปทางทิศใต้ บรรจบถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ เลียบถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ฟากตะวันตก ลงไปทางใต้ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ฟากเหนือ เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก เลียบแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.9 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางคลองบางเรือหัก ระยะ 640 เมตร เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบคลองบางเรือหักฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก เลียบคลองบางเรือหัก ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตก เลียบแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ฟากเหนือ
ทิศใต้ เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนแหลมใหญ่ ไปทางทิศเหนือระยะ 540 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.10 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนราชญาติรักษา
ทิศใต้ จดคลองบางจะเกร็ง ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก จดถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ฟากตะวันออก
2.11 ทิศเหนือ จดถนนราชญาติรักษา ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดคลองมอญ ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองบางจะเกร็ง ฝั่งตะวันออก
2.12 ทิศเหนือ จดสถานีจ่ายน้ำบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนราชญาติรักษา
ทิศใต้ จดถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันออก
2.13 ทิศเหนือ จดคลองบางจะเกร็ง ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดวัดศรัทธาธรรม
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
2.14 ทิศเหนือ จดคลองมอบลัด ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดถนนแหลมใหญ่ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.15 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดวัดปากสมุทร โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองด่าน ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนแหลมใหญ่ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง ตำบลท้ายหาด ตำบลบางขันแตก ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทาง แยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update