กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลวังไผ่ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลบางลึก ตำบลตากแดด ตำบลนาชะอัง ตำบลนาทุ่ง ตำบลท่าตะเภา ตำบลบางหมาก ตำบลท่ายาง ตำบลปากน้ำ และตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงจุดที่ปากคลองชลประทานบรรจบกับแม่น้ำ ท่าตะเภาฝั่งตะวันตก เป็นเส้นเลียบแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งตะวันตก บรรจบเป็นเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปอำเภอปะทิว เป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปอำเภอปะทิว ตรงจุดที่ถนนไปอำเภอปะทิวตัดกับถนนไปอ่าวพนังตักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเลียบถนนไปอำเภอปะทิว ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปอ่าวพนังตักจากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปอ่าวพนังตักจนจดชายฝั่งทะเล
ทิศตะวันออก จดชายฝั่งทะเลถึงเขาตำหนัก
ทิศใต้ จดเขาหลวงปู่ เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด 4098 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 บรรจบกับแม่น้ำท่าตะเภาฝั่งใต้ จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นแบ่งเขตตำบลบางหมาก ตำบลตากแดด และตำบลทุ่งคา จากนั้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตตำบลตากแดด และตำบลทุ่งคาไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 จากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับคลองชุมพรฝั่งใต้ เลียบคลองชุมพรฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับหลักเขตวังไผ่หลักเขตที่ 6, 7, 8 ถึงหลักเขตที่ 1
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 1,900เมตร
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออกตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 1,900 เมตร และเป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 820 เมตร
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลวังไผ่และตำบลวังใหม่เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตก และจดเส้นเลียบแนวเขตของสำนักสงฆ์ศรีอุปถัมภ์ (ถ้ำเขาปุก) ด้านใต้และด้านตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 620 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 1,900 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 620 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะ 450 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะ 800 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 300 เมตร และเป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนวังทอง ฟากตะวันออก เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนวังทอง ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้ และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระยะ 800 เมตร
2.3 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศใต้บรรจบกับเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนาดระยะ 50 เมตร กับคลองชุมพร ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลวังใหม่และตำบลวังไผ่
2.4 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ตรงจุดที่บรรจบกับถนนวังทอง และจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ระยะ 1,250 เมตร
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองชุมพร ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 360 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะ 2,190 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ 360 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะ 2,930 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 360 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
2.6 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ตรงจุดที่ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก จนจดถนนโยธาธิการ ชพ.2001 ฟากตะวันออกเป็นเส้นเลียบถนนโยธาธิการ ชพ.2001 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งตะวันตก และทางรถไฟสายใต้ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่ตั้งอยู่ตามเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่ห่างจากทางรถไฟสายใต้ตัดกับคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เป็นระยะ 480 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับคลองชลประทานฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ 1,280 เมตร
ทิศตะวันออก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองท่านางสังข์ฝั่งใต้ บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 บรรจบถนนสหกรณ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 เป็นระยะ 1,080 เมตร
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสหกรณ์ ฟากตะวันออก ถนนพิสิษฐ์พยาบาล ฟากตะวันออก บรรจบถนนกรมหลวงชุมพร ฟากเหนือ เป็นเส้นเลียบถนนกรมหลวงชุมพรฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบถนนไตรรัตน์ ฟากตะวันออกเป็นเส้นเลียบถนนไตรรัตน์ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดเริ่มต้น
2.8 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.9 ทิศเหนือ จดถนนปรมินทรมรรคา ฟากใต้ เริ่มจากจุดที่จดแนวเขตศาลจังหวัดชุมพรด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 บรรจบกับซอยโพธารส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 เป็นระยะ 1,080 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากใต้ และแนวเขตศาลจังหวัดชุมพร ด้านใต้ และด้านตะวันออก
2.10 ทิศเหนือ จดแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับแม่น้ำท่าตะเภาฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ ไปตรงจุดที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 บรรจบกับซอยโพธารส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 เป็นระยะ 1,080 เมตร จากจุดนี้เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปโรงเรียนบ้านดอนไทรงามไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 750 เมตร
ทิศใต้ เป็นเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดบนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันออก ตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งไปโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 750 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงจุดที่ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 3,500 เมตร และเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตรงดังกล่าวไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองชุมพร ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองชุมพรฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบเขตทางรถไฟสายใต้ฟากตะวันออก เป็นเส้นเลียบเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 ฟากใต้และเป็นเส้นเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ จดแม่น้ำท่าตะเภา
2.11 ทิศเหนือ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ และบรรจบเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าตะเภา ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 ฟากเหนือ และเส้นเลียบแนวเขตแผนก 1 กองกำกับการ 3 กองตำรวจน้ำ
ทิศตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
2.12 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 ฟากตะวันออก
2.13 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและแนวเขตป่าไม้ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
ทิศตะวันออก จดแนวป่าไม้ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และคลองอีเล็ดฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นตั้งฉาก กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 เป็นระยะ 500 เมตร
2.14 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4098 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4098
2.15 ทิศเหนือ จดซอยวัดหาดทรายรี ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนน รพช. 2025 (เขามัทรี- หาดทรายรี) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดซอยวัดหาดทรายรี ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังไผ่ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลบางลึก ตำบลตากแดด ตำบลนาชะอัง ตำบลนาทุ่ง ตำบลท่าตะเภา ตำบลบางหมาก ตำบลท่ายาง ตำบลปากน้ำ และตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่คลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดเป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ดินกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกินกว่า 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตรเศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร และถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update