กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
:: เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนภายใต้ พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคำวินิจฉัยขั้นต้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ว่าผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ส่งสินค้าเข้ามาทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายอย่างสำคัญตาม มาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความจำเป็นต้องป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้ การทุ่มตลาดการนำเข้าสินค้าดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมส่งออกให้ยกเว้นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อการส่งออก
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 41 มาตรา 42 และ มาตรา 73 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือให้วางหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดำเนินกิจการหรือมีสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทยสำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7213.91 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำมาตรฐานเลขที่ มอก. 348-2540 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในอัตราดังนี้
1) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
- KRIVOI ROG STATE-OWNED INTEGRATED MINING & METALLURGICAL WORKS "KRIVOROZHSTAL" หรือ KRIVOY ROG IRON & STEEL WORKS ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 19.37 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 34.0 0 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
2) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งผลิตจาก
- P.T ISPAT INDO ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 27.46 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 27.46 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข้อ 3 ให้ยกเว้นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในกรณี ดังต่อไปนี้
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
3) ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ทั้งนี้ ในการดำเนินการยกเว้นอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นกำหนดเวลาสี่เดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update