กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลหนองเสม็ด ตำบลเนินทราย และตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นเขตอำเภอเมืองตราด ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตอำเภอเมืองตราด เป็นระยะ 1,000 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านตาอิว - โพรงตะเฆ่ ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่ห่างตามแนวเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318
ทิศตะวันออก เลียบทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านตาอิว - โพรงตะเฆ่ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 เลียบถนนเข้าวัดเนินทรายฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงคลองแหลมยาง จากคลองแหลมยางเลียบคลองแหลมยางฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก บรรจบแม่น้ำเมืองตราดฝั่งตะวันออกเป็นเส้นขนานไปทางทิศใต้กับถนน รพช. 11022 ระยะ 500 เมตร จนถึงศูนย์กลางคลองบางพระ จากศูนย์กลางคลองบางพระไปทางทิศใต้ขนานถนนชลประทานระยะห่าง 350 เมตร ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3155 ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 500 เมตร
ทิศใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงปลายคลองธรรมชาติฝั่งตะวันตกวัดระยะห่างตามคลองธรรมชาติ จนถึงทางหลวงแผ่นดิน 3148 ระยะห่าง 1,000 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงถนนชลประทานราษฎร์ ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวถนนชลประทานราษฎร์ ระยะห่าง 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนชลประทานราษฎร์ ไปทางทิศเหนือถึงถนนพัฒนาการปลายคลอง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฎชื่อบรรจบกับถนนพัฒนาการปลายคลองไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนพัฒนาการปลายคลองเป็นระยะ 200 เมตร จากถนนพัฒนาการปลายคลองขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงเขตอำเภอเมืองตราด ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ระยะห่าง 1,000 เมตร เลียบเขตอำเภอเมืองตราดขึ้นไปทางทิศเหนือจนบรรจบจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออกตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกาะตะเคียน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะ 300 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 600 เมตร
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดถนนเกาะตะเคียนฟากตะวันตก
ทิศใต้ เลียบถนนเกาะตะเคียนฟากใต้มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบจุดเริ่มต้น
ทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบจุดเริ่มต้น
2.2 ทิศเหนือ จดซอยหนองบัว - ปลายคลองฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บรรจบกับศูนย์กลางซอยหนองบัว - ปลายคลอง ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวซอยหนองบัว - ปลายคลองระยะ 200 เมตร เลียบซอยหนองบัว - ปลายคลอง ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันตกมาทางทิศใต้ จดถนนเข้ามัสยิด ฟากเหนือ
ทิศใต้ เลียบถนนเข้ามัสยิด ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 800 เมตร
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเข้ามัสยิด ระยะ 1,000 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก 550 เมตร เป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจนบรรจบจุดเริ่มต้น
2.3 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออกตรงจุดที่บรรจบกับถนนเกาะตะเคียนฟากใต้ เลียบถนนเกาะตะเคียนฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก จดถนนเกาะตะเคียน ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เลียบถนนเกาะตะเคียนฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ระยะ 1,100 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนเกาะตะเคียนระยะ 400 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 (ตราด - คลองใหญ่) ฟากเหนือ มีระยะห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ระยะ 300 เมตร
ทิศใต้ เลียบแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบจุดเริ่มต้น
2.4 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่ห่างตามแนวขนานระยะ 400 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 (ตราด - แหลมงอบ) ตรงจุดที่แนวขนานระยะ 100 เมตร กับคลองบางพระฝั่งใต้ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 (ตราด - แหลมงอบ) ฟากตะวันตก เป็นเส้นตรงมาทางทิศตะวันออกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 (ตราด - แหลมงอบ) ฟากตะวันตกตรงจุดที่ห่างจากคลองบางพระ ฝั่งใต้ ระยะ 100 เมตร
ทิศตะวันออก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้ ระยะ 350 เมตร
ทิศใต้ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ไปทางทิศตะวันตกระยะ 400 เมตร
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ขึ้นไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.5 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนาน 100 เมตร กับคลองบางพระฝั่งใต้ เป็นเส้นขนานคลองบางพระฝั่งใต้ ระยะ 100 เมตร จดถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เลียบถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ฟากตะวันตก ลงมาทางทิศใต้จดทางแยกเข้าศูนย์ราชการแห่งที่ 2
ทิศใต้ จดถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ฟากเหนือ เลียบถนน บ้านล่าง - ดอนจวน ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลหนองเสม็ด ตำบลเนินทราย และตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แม่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารรณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update