กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลไม้งาม ตำบลหัวเดียด ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง ตำบลวังหิน ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็น ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเขตอำเภอบ้านตากตรงจุดที่อยู่ห่างจากแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 550 เมตร เลียบเส้นแบ่งเขตอำเภอบ้านตากกับอำเภอเมืองตากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดที่อยู่ ตามแนวขนานกันกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะ 1,000 เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บรรจบเขตทหารเลียบแนวเขตทหารไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นระยะ 1,000 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ระยะ 3,000 เมตร จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 เป็นระยะ 2,000 เมตร
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 ไปทางทิศใต้ เป็นระยะ 2,000 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และแนวเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงทางสาธารณะไปโรงเรียนเด่นวิทยา จากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 ฟากตะวันออก และเป็นแนวขนานระยะ 550 เมตร กับแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดวัดดอยคีรี โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ทิศตะวันออก จดถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนจรดวิถีถ่อง ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนกิตติขจร ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานเป็นระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปบ้านชะลาด ฟากเหนือ
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 ฟากตะวันตก ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. 77
ทิศใต้ จดแนวเส้นตรงที่ต่อจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. 77 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านป่ามะม่วงบรรจบกับถนนไปทางบ้านชะลาด ไปทางทิศใต้ ตามถนนบ้านป่าม่วง เป็นระยะ 1,100 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านป่ามะม่วง
2.3 ทิศเหนือ จดถนนท่าเรือ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11 จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก จดโรงเรียนตากพิทยาคม
2.4 ทิศเหนือ จดถนนท่าเรือ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดโรงเรียนตากพิทยาคม
ทิศใต้ จดวัดไผ่ล้อม
ทิศตะวันตก จดถนนมหาดไทยบำรุง ฟากตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดถนนท่าเรือ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนมหาดไทยบำรุง ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนตากสินซอย 27 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนมหาดไทยบำรุง
2.6 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ติดเขตวัดพระนารายณ์ (ร้าง) ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 530 เมตร
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบแนวเขตวัดดอยข่อยเขาแก้ว และเลียบแนวเขตวัดดอยข่อยเขาแก้วและโรงเรียนวัดสวนดอกไม้บรรจบถนนสาธารณะ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลไม้งาม ตำบลหัวเดียด ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง ตำบลวังหิน ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางตั้งแต่ 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตร ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update