กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรงจุดที่คลองบางเสาธงบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์จนจดคลองพระยานาคราช
ทิศตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรงจุดที่คลองประเวศบุรีรมย์บรรจบกับคลองพระยานาคราชจากจุดนี้ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จนจดคลองพระยาสมุทรจากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองพระยาสมุทร คลองฉะบัง คลองหอมสิน คลองปีกกา คลองก้นบึ้ง จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือจากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จนจดคลองสีล้งและไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองสีล้งจนบรรจบกับอ่าวไทย
ทิศใต้ จดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร ตรงจุดที่คลองขุดขุนราชพินิตใจบรรจบกับอ่าวไทย จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองขุดขุนราชพินิตใจ คลองนา คลองกระออมใน คลองครุใน คลองบางพึ่ง จนบรรจบ กับแม่น้ำเจ้าพระยา จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนจดแนวเขตตำบลทรงคนองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ และตำบลบางน้ำผึ้ง จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร ตรงจุดที่คลองบางนาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองบางนา คลองขวาง จนจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ฟากตะวันตก จนจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้ จนจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้ที่จุดซึ่งห่างจากถนนสายบึงปลาเหม็น - อ่อนนุช (วัดศรีวารีน้อย) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) เป็นระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นตั้งฉากดังกล่าว จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร จนจดคลองบางเสาธง จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางเสาธงจนจดคลองประเวศบุรีรมย์
เว้นแต่พื้นที่ บริเวณที่ 2 และ บริเวณที่ 3
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ ตรงจุดที่คลองสร้างบุญบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ บรรจบกับหลักเขตที่ 4 ของเทศบาลตำบลคลองสวน ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตำบลคลองสวน จนบรรจบกับคลองพระยานาคราช ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดคลองพระยานาคราช ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองกระแซงเตย ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง
ทิศตะวันตก จดคลองสร้างบุญ ฝั่งตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ - ชลบุรี (สายใหม่)
ทิศตะวันออก จดคลองบ้านระกาศ ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากเหนือ ตรงจุดที่คลองบ้านระกาศตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จนจดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตกจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตกจนจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นขนานดังกล่าว จนจดคลองบางเสาธงฝั่งตะวันออกจากจุดนี้ไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองบางเสาธง ฝั่งตะวันออก จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จนจดคลองบางกระเทียม ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก จดคลองบางกระเทียม ฝั่งตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ตัดกับคลองบางปลา ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) เป็นระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศใต้ จนจดคลองเก้า ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ จดคลองเก้า ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองบางปลา ฝั่งตะวันออก คลองสำโรง ฝั่งตะวันออกคลองบางโฉลง ฝั่งตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้ ตรงจุดที่ถนนทางเข้าเมืองใหม่บางพลีบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จนจดคลองบางเสาธง ฝั่งตะวันตกจากจุดนี้ไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองบางเสาธงจนจดกับคลองสำโรงฝั่งเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลองสำโรง จนจดคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิตฝั่งตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จนจดคลองบางพลีน้อย ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดคลองบางพลีน้อย ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองบางพลีน้อยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองบางพลีน้อย ฝั่งตะวันตก คลองปีกกา ฝั่งตะวันตก จนจดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จนจดกับคลองระกาศ ฝั่งตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองระกาศ ฝั่งตะวันตก คลองเจ็กโย ฝั่งตะวันตก คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก และคลองสีล้ง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงจุดที่คลองสีล้งบรรจบกับอ่าวไทย จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จนจดกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับกึ่งกลางคลองสีล้ง จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับกึ่งกลางคลองสีล้ง จนจดคลองชลประทาน ฝั่งเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองชลประทาน ฝั่งเหนือ คลองด่าน ฝั่งเหนือ คลองลาดหวาย ฝั่งเหนือ จนจดกับถนนลาดหวาย ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก จดถนนลาดหวาย ฟากตะวันออก ตรงจุดที่คลองลาดหวายตัดกับถนนลาดหวาย จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนลาดหวาย จนจดกับคลองสกัดร้อย ฝั่งใต้ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองสกัดร้อย จนจดกับคลองหัวเกลือ ฝั่งตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองหัวเกลือจนจดกับคลองสำโรง ฝั่งเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสำโรง จนจดถนนทางเข้าเมืองใหม่บางพลี ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนทางเข้าเมืองใหม่บางพลี จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) ฟากใต้
2.5 ทิศเหนือ จดคลองหอมสิน ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดคลองหอมสิน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองสำโรง ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองบางพลีน้อย ฝั่งตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ฟากใต้ ตรงจุดที่คลองเจริญราษฎร์ (พ่อเฒ่า) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) จนจดกับถนนทางเข้าเมืองใหม่บางพลีฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดถนนลาดหวาย ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ถนนลาดหวายบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนลาดหวายจนจดกับคลองลาดหวาย ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ จดคลองลาดหวาย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองบางกะสี ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่คลองลาดหวายตัดกับคลองเก้า จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองบางกะสีฝั่งตะวันออก จนจดกับคลองโก่งประทุน ฝั่งตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองโก่งประทุน จนจดกับคลองสกัดเจ็ดสิบห้า ฝั่งใต้ ตรงจุดที่คลองโก่งประทุนบรรจบกับคลองสกัดเจ็ดสิบห้า จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองสกัดเจ็ดสิบห้า ฝั่งใต้ จนจดกับคลองเจริญราษฎร์ (พ่อเฒ่า) ฝั่งตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองเจริญราษฎร์ (พ่อเฒ่า) จนจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ฟากใต้
2.7 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงจุดที่เส้นขนานดังกล่าวตัดกับถนนลาดหวายฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จนจดคลองด่านฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองด่าน ฝั่งใต้ จนจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนลาดหวาย ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และพื้นที่ตามแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงจุดที่เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากคลองด่านบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ 500 เมตร และไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ 500 เมตร
2.8 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดคลองด่านน้อย ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองด่านน้อยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองด่านน้อย จนจดกับคลองนางหงษ์ ฝั่งตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองนางหงษ์ จนจดกับเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
ทิศตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพื้นที่ด้านเหนือของคลองด่านน้อยตรงจุดที่เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากคลองด่านบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ 500 เมตร และไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ 500 เมตร
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
3.1 ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร ตรงจุดที่ถนนรพช. สป. 3071 (บ้านคลองกระออม - บ้านแขก) บรรจบกับคลองกระออมใน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองกระออมในจนจดกับถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3243 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนรพช. สป. 3079 (บ้านคลองสาหร่าย - บ้านบางพะเนียง) ตรงจุดที่ถนนรพช. สป. 3079 (บ้านคลองสาหร่าย - บ้านบางพะเนียง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3243 จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน รพช. สป. 3079 (บ้านคลองสาหร่าย - บ้านบางพะเนียง) ฟากตะวันออก และถนน รพช. สป. 3071 (บ้านคลองกระออม - บ้านแขก) ฟากตะวันออกจนจดกับคลองกระออมใน
3.2 ทิศเหนือ จดคลองสรรพสามิต ฝั่งใต้ ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับกึ่งกลางคลองสาขลาตัดกับคลองสรรพสามิต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสรรพสามิต จนจดกับคลองนาเกลือ ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดคลองนาเกลือ ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่คลองสาธารณะบรรจบกับคลองนาเกลือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองสาธารณะจนจดกับคลองสาขลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับกึ่งกลางคลองสรรพสามิต จนจดกับเส้นขนาน 1,000 เมตร กับกึ่งกลางคลองสาขลา
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับกึ่งกลางคลองสาขลา
3.3 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3116 (ถนนบางปิ้ง - แพรกษา) ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองชลประทาน ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองท้ายสลัด ฝั่งตะวันออก และถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู ฟากตะวันออก
3.4 ทิศเหนือ จดคลองเก้า ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256
ทิศใต้ จดคลองชลประทาน ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างจัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเว้น แต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้
(1) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1.1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(1.2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะ ที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(1.3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(1.4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(1.5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างจัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(1.6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(1.7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(1.8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(1.9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตรให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(1.10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(2) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(2.1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 40 เมตร
(2.2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์
(2.3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.2
(2.4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(2.5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างจัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(2.6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 75 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(2.7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(2.8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(2.9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(2.10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update