กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ที่วัดจากแนวเขตที่ดินสนามบินสุวรรณภูมิออกไป โดยด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ฟากเหนือ ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับแนวเขตที่ดินสนามบินสุวรรณภูมิ ฟากตะวันออก ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับแนวเขตที่ดินสนามบินสุวรรณภูมิ ฟากใต้ ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ฟากตะวันตก
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ที่วัดจากบริเวณที่ 1 ออกไป โดยด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์) ฟากเหนือ ด้านตะวันออก ด้านใต้และด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 700 เมตรกับแนวเขตบริเวณที่ 1
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ที่วัดจากบริเวณที่ 2 ออกไป โดยด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์) ฟากเหนือ ด้านตะวันออกจดเส้นตรงที่ต่อจากจุดตัดของแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านเหนือกับทางรถไฟสายตะวันออกไปทางทิศใต้จนบรรจบกับจุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนวัดศรีวารีน้อย-อ่อนนุช บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 300 เมตร ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ฟากใต้ด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับเขตถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก) ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศกรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) ห้องแถวหรือตึกแถว
(2) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) สถานบริหารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(6) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(7) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
(8) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตารางเมตร
(9) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(10) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 เมตร
(11) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(12) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(13) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(14) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(15) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
(16) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ก) (3) (6) (8) (10) (11) (12) (13) (14) และ (16)
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 18 เมตร
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 18 เมตร จากระดับพื้นดิน
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ก) (8) (10) (12) (14) และ (16)
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ตามผังแม่บทที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ จำนวน 800 ไร่ และโครงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันอากาศยานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในที่ดินจำนวน 63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับแต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 7[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update