กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังตะกอ ตำบลนาขา ตำบลแหลมทราย ตำบลท่ามะพลา ตำบลขันเงิน ตำบลหลังสวน และตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะ 900 เมตร จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4099
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4099 จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับแม่น้ำหลังสวนฝั่งเหนือ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับแม่น้ำหลังสวนฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร จากจุดนี้เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นตรงที่เริ่มจากจุดบนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศ จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และเป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนประชาอุทิศ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 41 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแม่น้ำหลังสวนฝั่งใต้
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากแม่น้ำหลังสวนฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแม่น้ำหลังสวนฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากห้วยปากท่านาบรรจบกับแม่น้ำหลังสวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ำหลังสวน เป็นระยะ 200 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากไปทางทิศเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางแม่น้ำหลังสวน และเป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 จนบรรจบจุดเริ่มต้น
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดแม่น้ำหลังสวน ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดถนนเขาเงิน ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
2.2 ทิศเหนือ จดแม่น้ำหลังสวน ฝั่งใต้ และเส้นเลียบแนวเขตวัดขันเงิน ด้านใต้ และโรงเรียนวัดขันเงิน ด้านใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำหลังสวน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดแนวเขตรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ ถนนหลังสวนฟากเหนือ ถนนเขาเงิน ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนเทศบาล ซอย 7 ฟากตะวันออก และวัดโตนดด้านตะวันตกและด้านใต้
ทิศใต้ จดถนนหลังสวน ฟากเหนือ และถนนเขาเงิน ฟากใต้
ทิศตะวันตก จดถนนประชาราษฎร์ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนหลังสวน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำหลังสวน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนหลังสวน ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนเทศบาล ซอย 7
2.5 ทิศเหนือ จดถนนเขาเงิน ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดที่ถนนเขาเงิน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะ 580 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
2.6 ทิศเหนือ จดถนนเขาเงิน ฟากใต้ ถนนวัดปราสาทนิกร ฟากตะวันตกและถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดถนนหลังสวน ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนประชาราษฎร์ ฟากตะวันตก จดแนวเขตที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 20 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก เริ่มต้นจากจุดที่อยู่บนถนนประชาอุทิศฟากเหนือไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนเขาเงิน
2.8 ทิศเหนือ จดถนนหลังสวน ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำหลังสวน ฝั่งตะวันตก คลองบางยี่โรง ฝั่งตะวันตกจดแนวเส้นแบ่งเขตตำบลขันเงินกับตำบลพ้อแดง เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลขันเงิน กับตำบลพ้อแดง และคลองบางยี่โร ฝั่งตะวันตก บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่ห่างจากถนนประชาอุทิศ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อระยะ 450 เมตร
ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ห่างจากถนนประชาอุทิศ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 450 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวตั้งฉากระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศ ตรงจุดที่บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศ ฟากใต้
ทิศตะวันตก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4134 ฟากตะวันออกและถนนประชาราษฎร์ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ไม่รวมถึง สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังตะกอ ตำบลนาขา ตำบลแหลมทราย ตำบลท่ามะพลา ตำบลขันเงิน ตำบลหลังสวน และตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่คลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดเป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ดินกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้าง และด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากที่ดินของผู้อื่น หรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update