กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 1-2

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่องทางอนุญาตและเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคล หรือพาหนะที่จะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กำหนดชื่อ สถานที่ตั้ง ช่องทางอนุญาต และเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูลไว้แล้วนั้น เนื่องจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือตำมะลังขึ้นใหม่ จึงสมควรเปลี่ยนแปลงช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 11 และ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมือง ช่องทางอนุญาต และเขตพื้นที่รับผิดชอบลำดับที่ 24 ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่องทางอนุญาตและเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update