กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนชาติสาธารณรัฐชิลีที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ข้อที่ 1-2

ด้วยประเทศสาธารณรัฐชิลีได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งเดินทางไปสาธารณรัฐชิลีเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ สุขภาพ และอื่นๆ ที่มิใช่เพื่อการเข้าไปมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือทำงานที่มีรายได้โดยสามารถพำนักในประเทศสาธารณรัฐชิลีได้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงเป็นการสมควรยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนชาติสาธารณรัฐชิลี บนหลักประติบัติต่างตอบแทนที่ประเทศสาธารณรัฐชิลีให้แก่คนชาติไทย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนชาติสาธารณรัฐชิลีที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ สุขภาพ และอื่นๆ ที่มิใช่เพื่อการเข้าไปมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือทำงานที่มีรายได้ โดยสามารถพำนักในประเทศไทยได้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update