กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand Elite) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand Elite) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขและได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 2 ให้บุคคลตาม ข้อ 1 มีสิทธิได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Special Entry Visa) จากสถานทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลาห้าปี โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ข้อ 3 เมื่อบุคคลตาม ข้อ 1 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาเก้าสิบวันทุกครั้ง ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ข้อ 4 การอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตาม ข้อ 3 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละเก้าสิบวัน โดยให้ยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update