กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 4 วรรค 2 กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2443 (ครั้งที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ได้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสิน จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update