กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง โควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 6.2 ข้อ 7.2 ข้อ 8.7 และ ข้อ 10 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรการขอหนังสือรับรองการส่งออกและการส่งออกโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรณีที่เป็นรายการใช้โควตาสูงและรายการที่ใช้โควตาปานกลาง
1.1 การมีสิทธิขอรับจัดสรรโควตาจะต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
1.1.1 ผู้โอนโควตาหลัก หรือให้ยืมโควตาหลัก หรือให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้า จะขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการที่โอนออกหรือรายการที่ให้ยืม หรือให้ยืมสิทธิดังกล่าวในปีโควตานั้นๆ ไม่ได้
1.1.2 ผู้ที่มีสิทธิขอใช้โควตาหลักล่วงหน้า หรือที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักจะมีสิทธิขอรับจัดสรรโควตากองกลางต้องส่งออก และขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตาหลักรายการที่จะขอรับจัดสรรโควตากองกลางในปีโควตานั้นด้วยตนเองไปแล้ว ก่อนถึงกำหนดวันให้ยื่นขอรับจัดสรรโควตากองกลางในแต่ละครั้ง ดังนี้
1.1.2.1 ช่วงก่อนประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโควตาหลักที่มีสิทธิขอใช้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับผู้มีสิทธิขอใช้โควตาหลักล่วงหน้าไม่เกินจำนวน ดังนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้ารายการสินค้าที่เป็นผ้าฝ้าย หรือผ้าใยประดิษฐ์ จำนวนหน่วยรายการสินค้า 400 โหล หรือโหลคู่ หรือถ้ารายการสินค้าที่เป็นผ้าขนสัตว์ จำนวนหน่วยรายการสินค้า 200 โหล และสำหรับจำนวนหน่วยตารางเมตร 40,000 ตารางเมตร
(2) สหภาพยุโรป หรือประเทศแคนาดา จำนวน 4,000 ชิ้น หรือคู่
1.1.2.2 ช่วงหลังประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโควตาหลักที่ได้ลงนามรับจัดสรร หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับผู้ส่งออก ดังนี้
(1) ผู้ที่ลงนามรับจัดสรรโควตาหลักไม่เกินจำนวน ดังนี้
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้ารายการสินค้าที่เป็นผ้าฝ้าย หรือผ้าใยประดิษฐ์ จำนวนหน่วยรายการสินค้า 400 โหล หรือโหลคู่ หรือถ้ารายการสินค้าที่เป็นผ้าขนสัตว์ จำนวนหน่วยรายการสินค้า 200 โหล และสำหรับจำนวนหน่วยตารางเมตร 40,000 ตารางเมตร
- สหภาพยุโรป หรือประเทศแคนาดา จำนวน 4,000 ชิ้น หรือคู่
(2) ผู้ที่คืนโควตาหลักรายการที่จะขอรับจัดสรรโควตากองกลางนั้นไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของโควตาหลักที่ได้ลงนามรับจัดสรร
1.1.2.3 ในกรณีตรวจพบว่าผู้ส่งออกรายใดไม่ได้ส่งสินค้าเครื่องนุ่งห่มรายการใดออกจริงตามที่ขอหนังสือรับรองการส่งออก แต่ได้ขอหนังสือรับรองการส่งออกนั้นเพื่อให้ถึงร้อยละ 25 ตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 1.1.2.1 หรือ ข้อ 1.1.2.2 แล้วแต่กรณี กรมการค้าต่างประเทศจะยึดคืนโควตาหลักของผู้นั้นทันที 1 เท่าของจำนวนโควตาที่ระบุในหนังสือรับรองการส่งออกฉบับที่ไม่ได้ส่งสินค้าออกดังกล่าวถ้ามีโควตาไม่เพียงพอให้ยึดคืน ในการจัดสรรโควตาหลักปีถัดไปจะยึดโควตาหลักของผู้นั้นอีกในจำนวนเท่ากับจำนวนที่ยังคงขาดอยู่
1.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรโควตากองกลางปี 2546 เดือน 2 - 5 เดือน 7 - 8 และเดือน 10 - 11 มีดังนี้
1.2.1 สินค้าเครื่องนุ่งห่มรายการใด ปริมาณตามคำขอมีน้อยกว่าปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรร (Demand<Supply) จะจัดสรรให้เต็มจำนวนตามคำขอ
1.2.2 สินค้าเครื่องนุ่งห่มรายการใด ปริมาณตามคำขอมีมากกว่าปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรร (Demand>Supply) เมื่อนำปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรรหารเฉลี่ยตามจำนวนคำขอแล้ว
1.2.2.1 ในกรณีปริมาณที่หารเฉลี่ยต่อรายได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่สามารถส่งออกได้ในเชิงพาณิชย์จะจัดสรรให้รายละเท่าๆ กันแต่ไม่เกินปริมาณที่ยื่นขอ
1.2.2.2 ในกรณีปริมาณที่หารเฉลี่ยต่อรายได้น้อยกว่าปริมาณที่สามารถส่งออกได้ในเชิงพาณิชย์จะดำเนินการจัดสรรโดยวิธีจับสลาก ดังนี้
(1) ในการจับสลากแต่ละครั้งกรมการค้าต่างประเทศจะประกาศรายการสินค้า วัน เวลา สถานที่ที่จะจับสลากให้ทราบล่วงหน้า
(2) นำปริมาณโควตาที่ต้องจับสลากมาแบ่งเป็นส่วนๆ ในปริมาณที่เหมะสมโดยพิจารณาจากปริมาณโควตาและจำนวนที่ผู้ส่งออกยื่นขอรับจัดสรร
(3) ดำเนินการจับสลาก โดยคณะกรรมการดำเนินการจับสลาก ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตากองกลางสินค้าสิ่งทอ
1.3 เมื่อไดรับผลการจัดสรรโควตากองกลางจากกรมการค้าต่างประเทศแล้วให้ถือว่าผู้ได้รับจัดสรรโควตากองกลางนั้นได้รับทราบ และยืนยันที่จะรับปริมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว
ผู้ขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการใดไม่ได้รับทราบผลการจัดสรร หรือเชื่อว่าไม่ได้รับการจัดสรรโควตากองกลางตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ให้ยื่นหนังสือแจ้งต่อกองการค้าสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร ในกรณีเช่นนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอรับจัดสรรยังไม่ได้รับแจ้งผลการจัดสรรตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปและให้ถือว่าผู้ได้รับจัดสรรได้รับทราบผลการจัดสรร และยืนยันที่จะรับปริมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวนับแต่วันที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผลให้ทราบในครั้งนี้ และในกรณีถ้าปรากฏว่าได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามสิทธิที่พึงได้รับ กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป
กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศปริมาณโควตาคงเหลือแต่ละรายการหลังจากการจัดสรรโควตากองกลางแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้จะขอรับจัดสรรในครั้งต่อไปทราบ
1.4 การส่งออกและการขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตากองกลางผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตากองกลาง จะต้องส่งออกเครื่องนุ่งห่มให้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
1.4.1 ต้องส่งออกไม่เกิน 4 เดือน นับแต่เดือนที่ขอรับจัดสรรโควตากองกลางนั้นแต่ถ้าขอรับจัดสรรในเดือนที่ 8 ถึงเดือนที่ 10 ของปีโควตาต้องส่งออกไม่เกินเดือนที่ 11 ของปีโควตาและต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นกำหนดให้ส่งออกดังกล่าวข้างต้นโควตาที่ไม่ได้ส่งออก และกรมการค้าต่างประเทศจะยึดโควตาคืน
1.4.2 สำหรับการขอรับจัดสรรโควตากองกลางในเดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออก ดังนี้
1.4.2.1 กรณีขอรับจัดสรรในเดือนที่ 11 ของปีโควตาต้องส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินสิ้นปีโควตา ยกเว้นถ้าส่งออก (ON BOARD) ในเดือนที่ 12 ของปีโควตาให้ขอหนังสือรับรองไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา
1.4.2.2 กรณีขอรับจัดสรรในเดือนที่ 12 ของปีโควตาต้องส่งออกไม่เกินวันสิ้นปีโควตาและขอหนังสือรับรองการส่งออกไม่เกินวันทำการที่ 5 นับแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีโควตา
1.4.2.3 โควตาที่ไม่ได้ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออกตามที่กำหนดใน ข้อ 1.4.2.1 และ 1.4.2.2 ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้ส่งออก
ข้อ 2 กรณีที่เป็นรายการใช้โควตาต่ำ
2.1 ปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรร
2.1.1 ในระหว่างที่การจัดสรรโควตาหลักเครื่องนุ่งห่มยังไม่แล้วเสร็จจะนำโควตารายการดังกล่าวแต่ละรายการในอัตราร้อยละ 20 ของปริมาณตามข้อตกลงของปีที่จัดสรรมาจัดสรร
2.1.2 เมื่อประกาศผลการจัดสรรโควตาหลักรายการดังกล่าวแล้วจะนำโควตาแต่ละรายการที่เหลือจากการจัดสรรโควตาหลัก และที่เหลือจากการจัดสรรใน ข้อ 2.1.1 หรือที่ได้มาจากการแจ้งคืนโควตา การยึดโควตาคืนจากผู้ได้รับจัดสรรหรือที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามข้อตกลง หรือที่ได้มาจากหลักเกณฑ์วิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นมาจัดสรร
2.1.3 ปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรรตาม ข้อ 2.1.1 และ ข้อ 2.1.2 จะประกาศสถานะโควตาคงเหลือให้ทราบทุกเดือน
2.2 การจัดสรร จะจัดสรรให้ตามคำขอให้ออกหนังสือรับรองการส่งออกโดยจะใช้วิธียื่นขอก่อนได้ก่อนตามลำดับเวลาก่อนหลัง (FIRST COME FIRST SERVED) โดยจะถือเวลาที่ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศลงเวลารับไว้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรตามลำดับเวลาก่อนหลัง
2.3 การมีสิทธิขอรับจัดสรรโควตา จะต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
2.3.1 ผู้โอนโควตาหลัก หรือให้ยืมโควตาหลัก หรือให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้าจะขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการที่โอนออกหรือรายการที่ให้ยืม หรือให้ยืมสิทธิดังกล่าวในปีโควตานั้นๆ ไม่ได้
2.3.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโควตาหลักที่ตนเองมีสิทธิขอหนังสือรับรองการส่งออกได้ในขณะที่ยื่นขอรับจัดสรร เว้นแต่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกโควตาหลักที่ตนเองมีสิทธิขอหนังสือรับรองการส่งออกนั้นทั้งจำนวน พร้อมกับการยื่นขอรับจัดสรร
ทั้งนี้ โควตาหลักที่กรมการค้าต่างประเทศได้ให้ใช้ล่วงหน้า ให้ถือเสมือนว่าเป็นโควตาหลัก และการมีสิทธิขอรับจัดสรรให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2.3.3 ในกรณีที่เป็นการยื่นขอรับจัดสรรสำหรับหน่วยราชการสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรร นอกจากจะเป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีโควตาตารางเมตร (SQUARE METERS EQUIVALENT "SME") เพียงพอต่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอตามปริมาณที่ขอรับจัดสรรด้วย
2.4 การยื่นขอรับจัดสรร ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรยื่นขอรับจัดสรรที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยยื่นขอในเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ ดังนี้
2.4.1 การจัดสรรสำหรับปีโควตา 2546 ให้ยื่นขอรับจัดสรรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 5 วันทำการแรกของปีโควตาถัดไป เว้นแต่เมื่อปริมาณที่ได้จัดสรรรวมกับปริมาณโควตาได้จัดสรรเป็นโควตาหลักไปแล้วเกินร้อยละ 70 ของปริมาณโควตาตามข้อตกลงของปีที่จัดสรร จะนำโควตาส่วนที่เหลือไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2
2.4.2 การจัดสรรสำหรับในปีโควตา 2547 ให้ยื่นขอรับจัดสรรได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปีโควตานั้นเป็นต้นไป จนถึง 5 วันทำการแรกของปีถัดไป เว้นแต่เมื่อปริมาณที่ได้จัดสรรรวมกับปริมาณโควตาที่ได้จัดสรรเป็นโควตาหลักไปแล้วเกินร้อยละ 70 ของปริมาณโควตาตามข้อตกลงของปีที่จัดสรรจะนำโควตาส่วนที่เหลือไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2
2.4.3 ให้ยื่นขอรับจัดสรรโดยการยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ โดยในแบบพิมพ์คำร้องขอแบบ สท. 6 ให้ระบุรหัสแหล่งโควตาลงในช่องรายละเอียดการใช้โควตากองกลางด้วย โดยระบุหมายเลขรหัสและประเภทโควตา ดังนี้


 รหัส  ประเภทโควตา

 100000


 กองกลางรายการใช้โควตาต่ำการขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอข้างต้นให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) แต่ถ้าเป็นการส่งออกไปประเทศ สเปน อิตาลี และกรีซ ในระหว่างเดือนที่ 1 - 9 ให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) ในระหว่างเดือนที่ 10 - 12 ให้ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับบรรทุก (ON BOARD) ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอไม่ให้ขอล่วงหน้าก่อนวันทำการแรกของปีโควตาที่ได้ทำการส่งออก
2.4.4 การยื่นขอรับจัดสรรในช่วง 30 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรรโควตาหลัก ให้ผู้ยื่นขอรับจัดสรรที่ได้รับแจ้งผลการคำนวณโควตาหลักปีที่ขอรับจัดสรร แนบสำเนาแบบพิมพ์แจ้งลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ผลการคำนวณโควตาหลัก ซึ่งตนเองได้ลงนามรับ ไม่รับ หรือทักท้วง ปริมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วแต่กรณี ประกอบการยื่นขอด้วย
2.5 หนังสือรับรองการส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศอนุมัติตาม ข้อ 2.2 แล้ว ถือว่าเป็นการได้รับทราบและยืนยันที่จะรับปริมาณดังกล่าว
2.6 การส่งออกโควตากองกลางรายการใช้โควตาต่ำ กรณีที่ได้ส่งออก (ON BOARD) ก่อนการได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการส่งออก ถ้าส่งออกปีโควตาใดต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกของปีโควตานั้น และในกรณีที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการส่งออกก่อนการส่งออก (ON BOARD) ต้องส่งออกให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ข้อ 2.4.3 แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันสิ้นปีโควตา มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีการส่งออก
2.7 ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศอนุมัติหนังสือรับรองการส่งออกตาม ข้อ 2.2 แล้ว หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิขอรับจัดสรรตามที่กำหนดใน ข้อ 2.3 ในขณะที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการส่งออกฉบับนั้น จะถือว่าไม่มีการส่งออกตามหนังสือรับรองการส่งออกฉบับดังกล่าว
2.8 การขอยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกฉบับที่ได้รับอนุมัติตาม ข้อ 2.2 เพื่อขอหนังสือรับรองการส่งออกฉบับใหม่แทน ผู้ขอยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกฉบับดังกล่าวต้องแจ้งในคำขอยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแบบ สท. 7 ด้วยว่า เพื่อขอฉบับใหม่และต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกฉบับใหม่ โดยแนบมาพร้อมกับการแจ้งขอยกเลิกด้วย มิฉะนั้นจะนำโควตานั้นเข้ารวมในกองกลาง
2.9 ผู้ส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ในภูมิภาคที่ประสงค์จะยื่นขอรับจัดสรรให้ยื่นขอรับจัดสรรตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดใน ข้อ 2.4 ยกเว้นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการค้าต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่สามารถยื่นขอรับจัดสรรได้ที่สำนักงานการค้าต่างประเทศ ดังกล่าว
ข้อ 3 ในกรณีที่เห็นว่าการจัดสรรโควตากองกลางเครื่องนุ่งห่มรายการใดสมควร ให้ผู้ยื่นขอรับจัดสรรแนบหลักฐานการซื้อขายสินค้ารายการนั้นประกอบการขอรับจัดสรร เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศให้ผู้ยื่นขอรับจัดสรรสินค้ารายการดังกล่าวแนบหลักฐานการซื้อขายด้วยเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 4 ผู้ที่ส่งออกและขอหนังสือรับรองการส่งออก ตามระยะเวลาที่กำหนดได้รับประวัติการส่งออกเท่ากับปริมาณที่ส่งออกจริง
ข้อ 5 ผู้ที่ถูกยึดโควตาหลักคืนใน ข้อ 1.1.2.3 มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว
ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update