กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4  
   

:: ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
:: เรื่อง ผลการคำนวณส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้การขออนุญาตส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจะต้องเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าว ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 10 แห่ง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ. 2546 กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผลการคำนวณส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวขาว เพื่อขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามแบบตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) ประจำปี 2547
ปริมาณ : ตัน


 ลำดับที่  ผู้ส่งออก  ปริมาณส่วนจัดสรร ปี 2547  งวดที่ 1 ม.ค.  งวดที่ 2 เม.ย.  งวดที่ 3 ก.ค.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108

 นครหลวงค้าข้าว
 ไชยพรอินเตอร์เนชั่นแนล
 เพรซิเดนท์อะกริเทรดดิ้ง
 ดับบลิวแอนด์พีเอ็กซ์ปอร์ต
 ข้าวไชยพร
 ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์
 ไร้ส์แลนด์ฟูดส์
 ข้าวธัญญมิตร
 ยูนิเวอร์แซลไร้ซ์
 วุฒิชัยโปรดิวส์
 กรุงเทพค้าข้าว
 ชัยประสิทธิ์พืชผล
 เจียเม้ง
 ธัญญทวีผล
 วิริยะโรจน์
 เอเซียโกลเด้นไรซ์
 ไทยฟ้า (2511)
 อุทัยโปรดิวส์
 ไทยมาพรรณเทรดดิ้ง
 บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
 เรืองแสงไทยค้าข้าว
 พี.เอช.แอล.อะกริคอม
 เคลอินเตอร์เทรด
 ซี.พี.อินเตอร์เทรด
 ศิรินำมา
 สยามเกรนส์
 เอเชี่ยนเพนนินซูล่าคอร์ปอเรชั่น
 อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์แอนด์ฟู้ดฯ
 พงษ์ลาภ
 โรงสีเอกไรซ์
 เค.วี.ซี. ไร้ซ์อินเตอร์เทรด
 เอเชียทรอปิคอลเทรดดิ้ง
 ไท้หลีไรซ์มิลล์
 ฮ่วยชวนค้าไม้
 วิงออนไรซ์เทรดดิ้ง
 โกลเด้นเกรนเอ็นเตอร์ไพรส์
 ออโรร่าเอ็กซ์ปอร์ตแอนด์อิมปอร์ต
 วิงออนอินเตอร์เทรด
 ที.เค.ไรซมิลแอนด์แอ็ช
 ไทยแสตนดาร์ดไรส์
 กมลกิจ
 ซี.ที.อินเตอร์ไรซ์
 สยามธัญญค้าข้าว
 ตงฮั้วไรซ์
 ยูไนเต็ดไร้ส์มิลฯ
 เอเชี่ยนสุพีเรียฟู้ดส์
 ไทยฮา
 ไทยลีการเกษตร
 สยามค้าข้าว
 เบญจพืช
 มหาสมุทรค้าข้าว
 มิตรภาพข้าวหอม
 ชัยทิพย์
 เทพพาณิชย์
 ก้องแสง
 โซลาร์ไรซ์ (2002)
 บุญส่งสยามแลนด์
 โชคชัยนครหลวง
 ข้าวสุพรรณ
 กิตติวัฒนาไรซ์มิลล์
 ไทยแกรนลักซ์อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์
 อนงค์เวิลด์ไวด์เทรดดิ้ง
 ข้าวนครสวรรค์
 โรงสีเอคซ์ทรา
 โกลเด้นรีซอร์ซเซสเอ็กซ์ปอร์ต
 ออโรร่าไร้ซ์
 เทพธัญญาทิพย์
 โอเรียนเต็ลจัสมินไรซ์
 สยามธัญญาหาร
 โรงสีเอี่ยมเฮงล้ง (สระบุรี)
 บี.เค.เค.อะโกร์ไรซ์
 โอรีซ่า
 ไทยโกลเด้นเกรน
 วรรณภพ
 ไทยควอลิตี้เกรน
 ไชยพรไรซแอนฟู้ดโปรดักส์
 ที.วี.ฟาร์ม
 เสริมวินอินดัสตรี
 เอเชี่ยนพารากอน
 เอสอาร์ซีฟูดส์
 เอสเคโกลเด้นท์ไรซ์
 ธวัชชัยอินเตอร์ไรซ์
 บางกอกพรีเมียร์ฟูดส์
 นครศรีเอ็กซ์ปอร์ต
 สุรินทร์ทิพย์ไรซ์มิลล์
 เอกสหกิจอุตสาหกรรม
 ไทยธัญญะไรซ์ (2000)
 กิจพร
 ข้าวทวีคูณ
 กิตติชัยข้าวทอง
 ธนาพรชัย
 แหลมทองค้าข้าว
 เอเชีย - ดราก้อนฯ
 เจริญไทย
 18 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ
 เดอะนิวเวิลด์ดิเวลลอปเม้นท์ฯ
 ไทยเฟิร์สเกรน
 ยูนิเกรน
 วัฒนสินไรซ์เอ็กซ์ปอร์ต
 สินพูนทรัพย์
 องศาบางกอก
 อุดรแสงรุ่งเทรดดิ้ง
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
 โตมี
 ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี
 ป้วยเฮงล้ง
 ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
 สหกรณ์การเกษตรหมู่เจ็ดปลอดสารพิษ
 รวม


 3,898
 2,666
 1,710
 1,027
 1,018
 910
 765
 729
 706
 686
 643
 575
 493
 489
 396
 372
 323
 267
 207
 205
 193
 189
 187
 184
 152
 142
 139
 126
 127
 98
 94
 93
 91
 82
 78
 77
 70
 68
 56
 55
 50
 49
 50
 49
 50
 46
 44
 41
 40
 34
 34
 34
 31
 29
 27
 27
 27
 24
 24
 23
 18
 17
 17
 17
 16
 16
 15
 15
 14
 14
 13
 9
 9
 9
 9
 8
 8
 7
 8
 8
 8
 7
 6
 6
 6
 6
 5
 4
 4
 4
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 21,455

 1,949
 1,333
 855
 513
 509
 455
 382
 364
 353
 343
 321
 287
 246
 244
 198
 186
 161
 133
 103
 102
 96
 94
 93
 92
 76
 71
 69
 63
 63
 49
 47
 47
 45
 41
 39
 38
 35
 34
 28
 28
 25
 25
 25
 25
 25
 23
 22
 20
 20
 17
 17
 17
 15
 14
 13
 13
 13
 12
 12
 11
 9
 9
 9
 9
 8
 8
 8
 8
 7
 7
 7
 5
 5
 5
 5
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10,727

 974
 666
 427
 257
 254
 227
 191
 182
 176
 171
 161
 144
 123
 123
 99
 93
 81
 67
 52
 52
 49
 48
 47
 46
 38
 35
 35
 31
 32
 24
 23
 23
 23
 20
 19
 20
 17
 17
 14
 13
 12
 12
 12
 12
 12
 11
 11
 11
 10
 8
 8
 9
 8
 8
 7
 7
 7
 6
 6
 6
 5
 4
 4
 4
 4
 4
 3
 3
 4
 4
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 5,364

 975
 667
 428
 257
 255
 228
 192
 183
 177
 172
 161
 144
 124
 122
 99
 93
 81
 67
 52
 51
 48
 47
 47
 46
 38
 36
 35
 32
 32
 25
 24
 23
 23
 21
 20
 19
 18
 17
 14
 14
 13
 12
 13
 12
 13
 12
 11
 10
 10
 9
 9
 8
 8
 7
 7
 7
 7
 6
 6
 6
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 5,364


1.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวกล้อง เพื่อขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามแบบตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) ประจำปี 2547
ปริมาณ : ตัน


 ลำดับที่  ผู้ส่งออก  ปริมาณส่วนจัดสรรปี 2547  งวด เม.ย.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

 เจียเม้ง
 วิริยะโรจน์
 ชัยประสิทธิ์พืชผล
 ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์
 นครหลวงค้าข้าว
 ดับบลิวแอนด์พี เอ็กซ์ปอร์ต
 อุทัยโปรดิวส์
 ยูนิเวอร์แซลไร้ซ์
 ไชยพรอินเตอร์เนชั่นแนล
 เคลอินเตอร์เทรด
 สยามเกรนส์
 กรุงเทพค้าข้าว
 รวม


 969
 239
 221
 187
 147
 36
 5
 3
 2
 1
 1
 1
 1,812

 969
 239
 221
 187
 147
 36
 5
 3
 2
 1
 1
 1
 1,812


1.3 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวหัก เพื่อขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามแบบตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) ประจำปี 2547
ปริมาณ : ตัน


 ลำดับที่  ผู้ส่งออก  ปริมาณส่วนจัดสรรปี 2547  งวดที่ 1 ม.ค.  งวดที่ 2 ก.ค.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์
 เจียเม้ง
 ชัยประสิทธิ์พืชผล
 ยูนิเวอร์แซลไร้ซ์
 ดับบลิวแอนด์พี เอ็กซ์ปอร์ต
 ไร้ส์แลนด์ฟูดส์
 เคล อินเตอร์เทรด
 สยามค้าข้าว
 นครหลวงค้าข้าว
 เทพพาณิชย์
 วุฒิชัยโปรดิวส์
 ยูนิเกรน
 ธัญญทวีผล
 บางซื่อ โรงสีไฟเจียเม้ง
 เพรซิเดนท์อะกรีเทรดดิ้ง
 สยามเกรนส์
 ซี.พี. อินเตอร์เทรด
 อุทัยโปรดิวส์
 เทพธัญญาทิพย์
 ไร้ส์แลนด์อินเตอร์ฯ
 รวม


 11,093
 9,247
 8,604
 5,315
 2,141
 1,181
 1,112
 820
 764
 680
 479
 53
 34
 22
 21
 16
 9
 5
 3
 1
 41,600

 7,765
 6,473
 6,023
 3,721
 1,499
 827
 778
 574
 535
 476
 335
 37
 24
 15
 15
 11
 6
 3
 2
 1
 29,120

 3,328
 2,774
 2,581
 1,594
 642
 354
 334
 246
 229
 204
 144
 16
 10
 7
 6
 5
 3
 2
 1
 0
 12,480


ข้อ 2 ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรร แจ้งขอรับปริมาณส่วนจัดสรรฯ ณ สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในกำหนด 3 วันทำการนับแต่วันที่ออกประกาศฯ ตามแบบ ยร. 1 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรร ที่มีความประสงค์จะโอนส่วนจัดสรรฯ ให้ยื่นหนังสือขอโอน ณ สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ตามแบบ ยร. 3 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ผู้ที่ได้รับส่วนจัดสรร และแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะส่งออก ให้ยื่นหนังสือขอคืนส่วนจัดสรรดังกล่าว ต่อสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ภายในกำหนด 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update