กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก และประเภท ข ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 12 และ ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก และประเภท ข"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 "ความกว้างของถนน" หมายความว่า ระยะที่วัดจากเขตทางด้านหนึ่งไปยังเขตทางด้านฝั่งตรงข้าม
ข้อ 4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก ต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
ข้อ 5 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข ต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่ติดเขตถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12.00 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10.00 เมตร


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update