กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 25 วรรคหนึ่ง ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ข้อ 28 ข้อ 32 วรรคหนึ่ง ข้อ 33 วรรคหนึ่ง และ ข้อ 34 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตและแบบคำขอโอนใบอนุญาต ตามท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น3
(2) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น4
(3) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ ให้ใช้แบบ ธพ.น4 และเขียนหรือประทับตราความว่า "แก้ไขเปลี่ยนแปลง" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(4) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น5
(5) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น6
(6) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น7
(7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น8


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update