กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2  
   

:: ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมธุรกิจพลังงาน ข้อที่ 1-2

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 7 (1) ,(2) และ (3) กรมธุรกิจพลังงาน จึงเห็นสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมธุรกิจพลังงานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 2 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมธุรกิจพลังงาน มี 14 แห่ง คือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิโรจน์ คลังบุญครอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
กรมธุรกิจพลังงานแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 หน่วยงานดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการกรม
- งานบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์
2. สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ส่วนกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
- กลุ่มการสำรอง
- ส่วนข้อมูลสารสนเทศ
3. สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ
- ส่วนพัฒนาและกำกับมาตรฐาน
- ส่วนธุรกิจคลังและการขายส่ง
- ส่วนธุรกิจค้าปลีกและบริโภค
- ส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
4. สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
- ส่วนพัฒนาและกำกับมาตรฐาน
- ส่วนธุรกิจคลังและการขายส่ง
- ส่วนธุรกิจปลีกและบริโภค
5. สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
- ส่วนพัฒนามาตรฐาน
- กลุ่มตรวจวิเคราะห์
- ส่วนตรวจสอบคุณภาพ
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7. กลุ่มงานไฟฟ้าสัมปทาน
8. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12
- กลุ่มวิชาการธุรกิจพลังงาน
- ส่วนปฏิบัติการธุรกิจพลังงาน
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
(1) ควบคุมมาตรฐานคุณภาพด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
(2) กำกับดูแลการดำเนินการค้า และควบคุมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(3) ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
(4) อนุญาต รับรองความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
(5) กำกับดูแลโรงกลั่นให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1. สำนักงานเลขานุการกรม
มีหน้าที่สนับสนุนทางด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรม ให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายและแผนของกรมได้ตามเป้าหมายอย่างมีผลสัมฤทธิ์
2. สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจพลังงานด้านการค้า การสำรอง การประมวลผล และติดตามสถานการณ์การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคง พอเพียง โดยการจัดระบบการค้าและกำหนดมาตรการเพื่อให้มีการดำเนินการค้าอย่างเป็นธรรม และป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งกำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
3. สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ
มีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยการส่งเสริมพัฒนาและกำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการเก็บรักษา ขนส่ง การใช้ การบรรจุและจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
มีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยการกำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการเก็บรักษา ขนส่ง และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจพลังงานด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยส่งเสริม พัฒนาและกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
มีหน้าที่
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษา รวมทั้งประสานเพื่อให้การบริหารของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( มาตรา 3/1)
(2) เสนอแนะต่อกรม/กระทรวง เพื่อให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์กรมหาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
(3) ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการหลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(4) สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(5) ประสานการดำเนินงานกับ ก.พ.ร. รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของส่วนราชการเสนอต่อ ก.พ.ร.
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มงานไฟฟ้าสัมปทาน
มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัย ในการดำเนินกิจการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทาน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
8. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ของสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 (ปทุมธานี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 (สระบุรี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี และชัยนาท
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 (ชลบุรี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สุพรรณบุรี, และชัยนาท
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 (ราชบุรี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครปฐม, กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และ มหาสารคาม
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแก่น)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร และ หนองบัวลำภู
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 7 (อุบลราชธานี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, ยโสธร, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 (นครสวรรค์)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ตาก และ สุโขทัย
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 (พิษณุโลก)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, แพร่ และน่าน
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม่)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา และ แม่ฮ่องสอน
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และ กระบี่
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 (สงขลา)
มีหน้าที่ดำเนินงานในภารกิจกำกับความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐกรมธุรกิจพลังงาน
1. สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ 222 อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 (ปทุมธานี)
สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย ประตูน้ำพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
4. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 (สระบุรี)
เลขที่ 37 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
5. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 (ชลบุรี)
เลขที่ 77 ถนนดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
6. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 (ราชบุรี)
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
7. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
8. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแก่น)
อาคารขอนแก่นบีสเนสเซ็นเตอร์ หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
9. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 7 (อุบลราชธานี)
เลขที่ 130 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
10. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 (นครสวรรค์)
เลขที่ 99/5 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
11. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 (พิษณุโลก)
เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
12. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม่)
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
13. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
104 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
14. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 (สงขลา)
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update