กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5  
   

:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลและบนบกในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ข้อที่ 1-5

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลและบนบก เพื่อนำก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยขึ้นมาพัฒนาและเพิ่มปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคง เสถียรภาพในการจัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศ ตลอดจนเพื่อรองรับการต่อเชื่อมโยงกับโครงการข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในภูมิภาคอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 อันเป็นพระราชกฤษฎีกาที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศกำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 1 ในท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยเริ่มต้นจากแหล่งก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ตำบลที่จุด ก.) ถึงชายฝั่งทะเลอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตำบลที่จุด ถ.) ตามแผนที่ฉบับที่ 1 ท้ายประกาศนี้
(1) ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 17,460 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ก. (แหล่งก๊าซมุดา ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย) ละติจูด 7 องศา 35.30 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 59.14 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ข. ละติจูด 7 องศา 42.41 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 53.05 ลิบดาตะวันออก
(2) ช่วงที่ 2 มีขนาดกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 30,020 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ข. ละติจูด 7 องศา 42.41 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 53.05 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ค. ละติจูด 7 องศา 54.39 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 42.02 ลิบดาตะวันออก
(3) ช่วงที่ 3 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 40,035 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ค. ละติจูด 7 องศา 54.39 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 42.02 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ง. (จุดแยกระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2 ไปยังแหล่งอาทิตย์) ละติจูด 8 องศา 08.08 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 25.00 ลิบดาตะวันออก
(4) ช่วงที่ 4 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 23,225 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ง. ละติจูด 8 องศา 08.08 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 25.00 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด จ ละติจูด 8 องศา 15.58 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 15.06 ลิบดาตะวันออก
(5) ช่วงที่ 5 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 77,830 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด จ. ละติจูด 8 องศา 15.58 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 15.06 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฉ. ละติจูด 8 องศา 33.17 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 36.28 ลิบดาตะวันออก
(6) ช่วงที่ 6 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 59,860 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฉ. ละติจูด 8 องศา 33.17 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 36.28 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ช. ละติจูด 8 องศา 58.57 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.29 ลิบดาตะวันออก
(7) ช่วงที่ 7 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 2,910 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ช. ละติจูด 8 องศา 58.57 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.29 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ซ. ละติจูด 9 องศา 00.34 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.30 ลิบดาตะวันออก
(8) ช่วงที่ 8 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 5,410 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ซ. ละติจูด 9 องศา 00.34 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.30 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฌ. ละติจูด 9 องศา 03.36 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.10 ลิบดาตะวันออก
(9) ช่วงที่ 9 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 3,420 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฌ. ละติจูด 9 องศา 03.36 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 16.10 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ญ. ละติจูด 9 องศา 04.24 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.58 ลิบดาตะวันออก
(10) ช่วงที่ 10 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 1,220 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ญ. ละติจูด 9 องศา 04.24 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 18.58 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฎ. ละติจูด 9 องศา 05.04 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.53 ลิบดาตะวันออก
(11) ช่วงที่ 11 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 2,370 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฎ. ละติจูด 9 องศา 05.04 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.53 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฏ. ละติจูด 9 องศา 06.14 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.03 ลิบดาตะวันออก
(12) ช่วงที่ 12 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 9,670 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฏ. ละติจูด 9 องศา 06.14 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 17.03 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฐ. ละติจูด 9 องศา 09.42 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 13.17 ลิบดาตะวันออก
(13) ช่วงที่ 13 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 31,480 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฐ. ละติจูด 9 องศา 09.42 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 13.17 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฑ. ละติจูด 9 องศา 23.26 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 13.04 ลิบดาตะวันออก
(14) ช่วงที่ 14 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 24,080 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฑ. ละติจูด 9 องศา 23.26 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 13.04 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ฒ. ละติจูด 9 องศา 35.41 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 58.57 ลิบดาตะวันออก
(15) ช่วงที่ 14 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 229,770 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ฒ. ละติจูด 9 องศา 35.41 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 58.57 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ณ. ละติจูด 11 องศา 40.11 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 52.57 ลิบดาตะวันออก
(16) ช่วงที่ 16 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 66,410 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ณ. ละติจูด 11 องศา 40.11 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 52.57 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ด (จุดแยกระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2 ไปยังชายฝั่งทะเลอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร). ละติจูด 12 องศา 13.20 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 59.56 ลิบดาตะวันออก
(17) ช่วงที่ 17 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 40,310 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ด. (จุดแยกระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2). ละติจูด 12 องศา 13.20 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 59.56 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ต ละติจูด 12 องศา 33.12 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 04.08 ลิบดาตะวันออก
(18) ช่วงที่ 18 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 8,560 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ต. ละติจูด 12 องศา 33.12 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 04.08 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ถ. (ชายฝั่งทะเลอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) ละติจูด 12 องศา 40.31 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 07.50 ลิบดาตะวันออก
ข้อ 2 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2 ในท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี โดยเริ่มต้นจากจุดแยกระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2 (ตำบลที่จุด ง.) ถึงแหล่งก๊าซอาทิตย์ (ตำบลที่จุด ธ.) ตามแผนที่ฉบับที่ 1 ท้ายประกาศนี้
(1) ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 10,630 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ง. (จุดแยกระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลตอนที่ 2) ละติจูด 8 องศา 08.08 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 25.00 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ท. ละติจูด 8 องศา 12.18 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 28.52 ลิบดาตะวันออก
(2) ช่วงที่ 2 มีขนาดกว้างของเขต 2,000 เมตร และความยาวของเขต 7,850 เมตร ตั้งแต่ตำบลที่จุด ท. ละติจูด 8 องศา 12.18 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 28.52 ลิบดาตะวันออก ถึงตำบลที่จุด ธ (แหล่งก๊าซอาทิตย์). ละติจูด 8 องศา 15.48 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 102 องศา 31.26 ลิบดาตะวันออก
ข้อ 3 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก ตอนที่ 1 ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ในทะเลตอนที่ 1 ตำบลที่จุด ถ. (ชายฝั่งทะเลเมืองระยอง จังหวัดระยอง) ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ถึงสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบางปะกง ท้องที่ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่ฉบับที่ 2 ท้ายประกาศนี้
(1) ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 7,500 เมตร วางอยู่ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและที่ดินราชพัสดุ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(2) ช่วงที่ 2 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 5,200 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายระยอง 2-ระยอง 3-บ้านค่าย) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(3) ช่วงที่ 3 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 7,400 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายระยอง 2-บ้านค่าย) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท้องที่ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
(4) ช่วงที่ 4 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 18,370 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายระยอง 2-บ้านค่าย และสายบ้านค่าย-ปลวกแดง) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท้องที่ตำบลหนองตะพาน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(5) ช่วงที่ 5 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 29,630 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายบ้านค่าย-ปลวกแดง และสายปลวก-หนองจอก) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และวางอยู่ในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลละหาร ตำบลปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ และเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยาอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
(6) ช่วงที่ 6 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 8,320 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายปลวกแดง-หนองจอก) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในท้องที่ตำบลบ่อวิน และตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(7) ช่วงที่ 7 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 4,680 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้า (สายปลวกแดง-หนองจอก) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในท้องที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(8) ช่วงที่ 8 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 14,500 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินหมายเลข 3138 (บ้านบึง-บ้านค่าย) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 15 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 1 ในท้องที่ตำบลคลองกิ่ว ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(9) ช่วงที่ 9 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 8,400 เมตร วางอยู่ในเขตที่ดินของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในท้องที่ตำบลบ้านบึง ตำบลมาบไผ่ และตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(10) ช่วงที่ 10 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 7,050 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายบางประกง-อ่าวไผ่) ในท้องที่ตำบลมาบไผ่ และตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(11) ช่วงที่ 11 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 1,500 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายบางประกอง-อ่าวไผ่) ในท้องที่ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(12) ช่วงที่ 12 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 7,050 เมตร วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายบางประกอง-อ่าวไผ่) ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง และตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
(13) ช่วงที่ 13 มีขนาดความกว้างของเขต 20 เมตร และความยาวของเขต 250 เมตร วางขนานไปตามแนวเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติคู่ขนาน เอราวัณ-ระยอง-บางปะกง ถึงสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบางปะกง ในท้องที่ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ข้อ 4 สถานีควบคุมความดันก๊าซ ตั้งอยู่ตามแนวเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก ตอนที่ 2 มี 6 สถานี ดังนี้
(1) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(2) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(3) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(4) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(5) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(6) สถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ข้อ 5 เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก ตอนที่ 2 ซึ่งแยกจากสถานีควบคุมความดันตาม ข้อ 4 แต่ละสถานีไปยังจุดระบายก๊าซ ดังนี้
(1) เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 1 ไปยังจุดระบายก๊าซ มีขนาดความกว้างของเขต 6 เมตร และความยาวของเขต 200 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(2) เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 2 ไปยังจุดระบายก๊าซ มีขนาดความกว้างของเขต 6 เมตร และความยาวของเขต 200 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(3) เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซจุดที่ 4 ไปยังจุดระบายก๊าซ มีขนาดความกว้างของเขต 6 เมตร และความยาวของเขต 300 เมตร วางอยู่ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update