กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีการประชุมและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ข้อที่ 1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การเปรียบเทียบคดี ในประกาศนี้ได้แก่การเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดตาม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เว้นแต่ความผิดตาม มาตรา 36ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศตาม มาตรา 5 วรรคสอง
ข้อ 2 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในประกาศนี้ได้แก่คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ข้อ 3 กรรมการเปรียบเทียบคดีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) รัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่ง
ให้กรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการเปรียบเทียบคดีผู้ที่พ้นจากตำแหน่งนั้น
ข้อ 4 การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ต้องมีกรรมการมาประชุมไม้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 5 บรรดาความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตน้ำบาดาลใดให้ทำการเปรียบเทียบ และชำระค่าปรับที่สำนักงานเขตน้ำบาดาลประจำท้องที่นั้น
ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดหาสถานที่ และบุคลากร เพื่อช่วยงานคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามสมควร
ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบคดีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 หรือพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานสอบสวนแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยมิชักช้า
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบคดีที่ผู้ต้องหา รับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบเท่านั้น
ข้อ 8 การพิจารณาเปรียบเทียบคดี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาจากพยานหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
(2) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
(3) บันทึกทำให้การของผู้กล่าวหาตามแบบที่กำหนด
(4) บันทึกคำให้การของผู้ต้องหาตามแบบที่กำหนด
ข้อ 9 ในการเปรียบเทียบคดี ให้ทำเป็นบันทึกเปรียบเทียบคดีตามแบบที่กำหนด
ข้อ 10 บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา และบันทึกการเปรียบเทียบคดีให้ใช้ตามแบบที่กำหนดในท้ายประกาศนี้
การทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี กระทำต่อหน้าผู้ต้องหา โดยให้ผู้ต้องหา ลงลายมือชื่อไว้ การทำบันทึกการเปรียบเทียบคดี จะกระทำต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
ข้อ 11 คดีใดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอำนาจเปรียบเทียบ หรือเห็นว่าผู้ต้องหาถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจำคุก ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการฟ้องศาลต่อไป หากเห็นว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ข้อ 12 ในการเปรียบเทียบคดีให้กำหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึงชำระ โดยคำนึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด
ข้อ 13 ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเรียกพยานบุคคล หรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้
ข้อ 14 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแจ้งผลการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบภายในกำหนด หากผู้ต้องหาไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องดำเนินการฟ้องศาลต่อไป
ข้อ 15 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และให้ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้มาชำระค่าปรับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าพนักงานเก็บรักษาด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 กรณีจังหวัดใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี บรรดาคดีที่เปรียบเทียบได้ในท้องที่จังหวัดนั้นให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในจังหวัดนั้น เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้ส่งผลการเปรียบเทียบคืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ส่งเรื่องให้เปรียบเทียบนั้น เพื่อดำเนินการให้ผู้ต้องหาชำระค่าปรับต่อไป กรณีที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ใช้สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือตามแบบที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะกำหนดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดี


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update