กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 (3) และ (4) ของพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรแก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บรรดาอำนาจหน้าที่ที่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดเป็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกรมการปกครองให้โอนมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรียกโดยย่อว่า "คสว." ประกอบด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
ให้ข้าราชการซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ"
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update