กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ที่ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยรายได้เทศบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย
สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาให้กรมสรรพากรส่งมอบให้เมืองพัทยา
ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ให้แบ่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มออกตามแหล่งการจัดเก็บคือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ตามสัดส่วนผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วก่อนการหักคืนภาษี
(2) เงินภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่กรมสรรพากรจัดเก็บ ให้จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานครและแต่ละจังหวัด ในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วก่อนการหักคืนภาษี
(3) เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละจังหวัด ตาม (2) ให้จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(4) เงินภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บ ให้จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ข้อ 2 ให้จัดสรรเป็นรายเดือน หากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในเดือนถัดไป
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update