กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามการคำนวณของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณและบุคลากร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงิน การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรมสรรพากรส่งมอบเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบจุดเจ็ดแปด ของภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินที่กระทรวงมหาดไทยได้รับใน ข้อ 1 ดังนี้
(1) เทศบาล จำนวนร้อยละ 45.19
(2) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนร้อยละ 24.41
(3) เมืองพัทยา จำนวนร้อยละ 1.28
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนร้อยละ 10.06
(5) กรุงเทพมหานคร จำนวนร้อยละ 19.06
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ตาม ข้อ 2 ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของเทศบาลทั้งหมดให้แก่เทศบาลแต่ละแห่งโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 77.50 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เทศบาลได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่เทศบาลทุกๆ แห่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
(ก) จำนวนร้อยละ 30 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรโดยแบ่งให้
เท่าๆ กัน ตามจำนวนเทศบาล
(ข) จำนวนร้อยละ 70 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากรของเทศบาล ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(1.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 22.50 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เทศบาลได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรดังนี้
หากเทศบาลใดมีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งไม่รวมเงินที่จัดสรรเป็นเงินรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาลนั้นๆ ตามสัดส่วนของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นั้น เพื่อให้รายได้ของเทศบาลดังกล่าวไม่น้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
(2) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(2.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 97.75 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆ แห่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
(ก) จำนวนร้อยละ 50 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรโดยแบ่งให้เท่าๆ กันตามจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล
(ข) จำนวนร้อยละ 50 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 2.25 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรดังนี้
หากองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่รวมเงินที่จัดสรรเป็นเงินรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ ตามสัดส่วนของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นั้น เพื่อให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวไม่น้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
(3) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(3.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 93.50 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกๆ แห่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
(ก) จำนวนร้อยละ 40 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรโดยแบ่งให้เท่าๆ กัน ตามจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) จำนวนร้อยละ 30 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่ 1 จัดสรรตามสัดส่วนรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้
(3.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 6.50 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรดังนี้
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่รวมเงินที่จัดสรรเป็นเงินรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ ตามสัดส่วนของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นั้น เพื่อให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวไม่น้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้อ้างอิงกับประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
สำหรับรายได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งจะได้รับจริงนั้น ย่อมเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาล
ข้อ 5 สำหรับการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้หลักเกณฑ์ตาม ข้อ 3 คำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คำนวณว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรเป็นสัดส่วนร้อยละของยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้รับการจัดสรร เมื่อคำนวณแล้วให้แจ้งรายละเอียดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งตามผลการคำนวณที่ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณต่อไป
ข้อ 6 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 5 ให้จัดสรรเป็นหกงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545-พฤศจิกายน 2545 ให้จัดสรรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
งวดที่สอง เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545-มกราคม 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนมีนาคม 2546
งวดที่สาม เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546-มีนาคม 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนพฤษภาคม 2546
งวดที่สี่ เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน 2546-พฤษภาคม 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนกรกฎาคม 2546
งวดที่ห้า เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546-กรกฎาคม 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนกันยายน 2546
งวดที่หก เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546-กันยายน 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน 2546
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update