กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-7

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงิน การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรมสรรพากรส่งมอบเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละยี่สิบจุดเจ็ดหกของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินที่กระทรวงมหาดไทยได้รับใน ข้อ 1 ดังนี้
(1) เทศบาล จำนวนร้อยละ 50.1928
(2) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนร้อยละ 29.6223
(3) เมืองพัทยา จำนวนร้อยละ 1.5211
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนร้อยละ 6.8516
(5) กรุงเทพมหานคร จำนวนร้อยละ 11.8122
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ตาม ข้อ 2 ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของเทศบาลทั้งหมดให้แก่เทศบาลแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เทศบาลได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่เทศบาลตามสัดส่วนจำนวนประชากรของเทศบาล ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
(1.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เทศบาลได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรให้แก่เทศบาลที่มีผลประมาณการรายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการจัดสรรตาม (1.1) ก่อนรวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาลนั้นๆ เท่ากับจำนวนที่น้อยกว่านั้นสำหรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวให้จัดสรรแก่เทศบาลทุกแห่งๆ ละเท่าๆ กัน
(2) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(2.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
(2.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 10 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลประมาณการรายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการจัดสรรตาม (2.1) ก่อนรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ เท่ากับจำนวนที่น้อยกว่านั้น สำหรับเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งๆ ละเท่าๆ กัน
(3) การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(3.1) ส่วนที่ 1 จำนวนร้อยละ 70.80 ของเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรทั้งหมด จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผลประมาณการรายได้ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 แล้ว มีผลประมาณการรายได้ดังกล่าวน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ให้จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ เท่ากับจำนวนที่น้อยกว่านั้น
(3.2) ส่วนที่ 2 จำนวนร้อยละ 29.20 ของจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรทั้งหมด ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งๆ ละเท่าๆ กัน
ข้อ 4 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้อ้างอิงกับประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
สำหรับรายได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งจะได้รับจริงนั้น ย่อมเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาล
ข้อ 5 สำหรับการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเกณฑ์ตาม ข้อ 3 คำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คำนวณว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้รับการจัดสรรเป็นสัดส่วนร้อยละของยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้รับการจัดสรร เมื่อคำนวณแล้วให้แจ้งรายละเอียดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ตามผลการคำนวณที่ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณต่อไป
ข้อ 6 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 5 ให้จัดสรรเป็นหกงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546-พฤศจิกายน 2546 ให้จัดสรรภายในเดือนมกราคม 2547
งวดที่สอง เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546-มกราคม 2547 ให้จัดสรรภายในเดือนมีนาคม 2547
งวดที่สาม เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547-มีนาคม 2547 ให้จัดสรรภายในเดือนพฤษภาคม 2547
งวดที่สี่ เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน 2547-พฤษภาคม 2547 ให้จัดสรรภายในเดือนกรกฎาคม 2547
งวดที่ห้า เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547-กรกฎาคม 2547 ให้จัดสรรภายในเดือนกันยายน 2547
งวดที่หก เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547-กันยายน 2547 ให้จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน 2547
หากงวดใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในงวดถัดไป
ข้อ 7[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update