กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนำส่งเงินรายได้และการได้รับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมสรรพากรจัดเก็บเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยรายได้เทศบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่จัดเก็บได้ในเขตจังหวัดใดหรือเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานคร ให้ส่งมอบให้จังหวัดนั้นหรือเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครทั้งจำนวน
ข้อ 2 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ให้จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะตาม ข้อ 2 ให้จัดสรรเป็นรายเดือนหากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในเดือนถัดไป
ข้อ 4 ในวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากมีเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรในเดือนใด ให้จัดสรรเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update