กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงิน การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังนี้
ข้อ 1 เงินภาษีและค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด ให้กรมการขนส่งทางบกนำส่งให้กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนั้น
(1) เงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
(2) เงินภาษีรถตาม พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(3) เงินค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติ ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 เว้นแต่ค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย สำหรับล้อเลื่อนซึ่งจดทะเบียน
ข้อ 2 เงินภาษีและค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 1 ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในสัดส่วนของยอดเงินในจังหวัดนั้น ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 35
(2) เทศบาล ร้อยละ 35 และให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
(3) องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 30
ข้อ 3 การจัดสรรให้แก่เทศบาลแต่ละแห่ง ให้จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากรของเทศบาล ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรให้วันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ข้อ 4 การจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ส่วนที่ 1 ร้อยละ 50 ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งๆ ละเท่าๆ กัน
(2) ส่วนที่ 2 ร้อยละ 50 ให้จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 5 การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้จัดสรรเป็นรายเดือน หากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในเดือนถัดไป
ข้อ 6 ในวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากมีเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรในเดือนใด ให้จัดสรรเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update