กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-7

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงิน การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนี้
ข้อ 1 เงินภาษีและค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด ให้กรมการขนส่งทางบกนำส่งให้กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนั้น
(1) เงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
(2) เงินภาษีรถตาม พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(3) เงินค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติ ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 เว้นแต่ค่าธรรมเนียม เครื่องหมาย สำหรับล้อเลื่อนซึ่งจดทะเบียน
ข้อ 2 เงินภาษีและค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 1 ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนั้นทั้งจำนวน
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้จัดสรรเป็นรายเดือน หากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในเดือนถัดไป
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update