กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1-4

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรรเงิน การนำส่งเงินรายได้เงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 และ พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย
ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ข้อ 3 การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตตาม ข้อ 2 ให้จัดสรรเป็นรายเดือน หากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้นำเงินไปรวมกับเงินที่จะจัดสรรในเดือนถัดไป
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update