กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
:: เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(3) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
(4) ภาควิชาจักษุวิทยา
(5) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(6) ภาควิชาจุลชีววิทยา
(7) ภาควิชาชีวเคมี
(8) ภาควิชานิติเวชศาสตร์
(9) ภาควิชาปรสิตวิทยา
(10) ภาควิชาพยาธิวิทยา
(11) ภาควิชาเภสัชวิทยา
(12) ภาควิชารังสีวิทยา
(13) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
(14) ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
(15) ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
(16) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(17) ภาควิชาศัลยศาสตร์
(18) ภาควิชาสรีรวิทยา
(19) ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(20) ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(21) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์
(22) ภาควิชาอายุรศาสตร์


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update