กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
:: เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
โดยที่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ณ กรุงเทพมหานครมีบทบัญญัติใน ข้อ 29 ว่า รัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐจะแจ้งแก่อีกรัฐหนึ่ง ว่า ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อทำให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว และความตกลง ฯ จะมีผลใช้บังคับในสามสิบวันหลังจากวันที่ได้มีการแจ้งครั้งหลัง โดยที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ส่วนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546
ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ความตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
:: (ลงชื่อ) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update