กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:: ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง

ด้วย คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 สายที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-เรือนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารในปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 จึงให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-เรือนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-การประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
สายที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา- การประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ราชการ) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 แยกซ้ายไปตามถนนโรจนะ ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แขวงการทางอยุธยา แยกขวาไปตามถนนชีกุน แยกขวาไปตามถนนป่าโทน แยกซ้ายไปตามถนนคลองมะขามเรียง แยกซ้ายไปตามถนนหอรัตนไชย แยกขวาไปตามถนนซอย 11 แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านเทศบาลนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนซอย 8 แยกซ้ายไปตามถนนป่ามะพร้าว ผ่านโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนกลาโหม แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร แยกซ้ายไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ แยกซ้ายไปตามถนนป่าโทน แยกขวาไปตามถนนชีกุน แยกขวาไปตามถนนโรจนะ ผ่านสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่านโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนอู่ทอง ผ่านเรือนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ไปตามถนนอู่ทอง แยกขวาไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่านโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนโรจนะ ผ่านสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนชีกุน แยกซ้ายไปตามถนนป่าโทน แยกขวาไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่านวิหารพระมงคลบพิตร แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนกลาโหม แยกขวาไปตามถนนป่ามะพร้าว แยกขวาไปตามถนนอู่ทอง แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านตลาดเจ้าพรหม เทศบาลนครนครศรีอยุธยา ตรงไปตามถนนนเรศวร แยกซ้ายไปตามถนนซอย 11 แยกซ้ายไปตามถนนหอรัตนไชย แยกขวาไปตามถนนคลองมะขามเรียง แยกขวาไปตามถนนป่าโทน แยกซ้านไปตามถนนชีกุน แยกซ้ายไปตามถนนโรจนะ ผ่านแขวงการทางอยุธยา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ราชการ)


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุรพล กาญจนะจิตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update