กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:: ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง

ด้วย คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสารโดยสารประจำทาง หมวด 1 สายที่ 6 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 จึงให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 6 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
สายที่ 6 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ราชการ) ไปตามทางหลวงชนบท (โยธาธิการสายศูนย์ราชการ-สนามกีฬา) แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061 ผ่านสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนโรจนะ ผ่านแขวงการทางอยุธยา แยกขวาไปตามถนนชีกุน แยกขวาไปตามถนนป่าโทน แยกซ้ายไปตามถนนคลองมะขามเรียง แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ตลาดเจ้าพรหม แยกซ้ายไปตามถนนอู่ทอง ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษม ตลาดหัวรอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนกลาโหม ผ่านสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ผ่านวิหารพระมงคลบพิตร ไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ แยกซ้ายไปตามถนนโรจนะ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปตามถนนโรจนะ แยกขวาไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่านวิหารพระมงคลบพิตร แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนกลาโหม แยกขวาไปตามถนนป่ามะพร้าว ผ่านโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนชีกุน แยกขวาไปตามถนนอู่ทอง ผ่านตลาดหัวรอ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษม แยกขวาไปตามถนนนเรศวร ผ่านตลาดเจ้าพรหม เทศบาลนครนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนคลองมะขามเรียง แยกขวาไปตามถนนป่าโทน แยกซ้ายไปตามถนนชีกุน แยกซ้ายไปตามถนนโรจนะ ผ่านแขวงการทางอยุธยา แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061 ผ่านสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท (โยธาธิการสายศูนย์ราชการ - สนามกีฬา) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ราชการ)


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุรพล กาญจนะจิตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update