กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:: ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร

ด้วย คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายอยุธยา-บางปะอิน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทาง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 จึงให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 2417 อยุธยา-บางปะอิน โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
เริ่มต้นจากสถานuขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 ถึงสี่แยกวรเชษฐ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (แห่งที่ 2) แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 ผ่านโรงงานกระดาษ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางปะอิน


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุรพล กาญจนะจิตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update