กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2507) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2507 กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 1005 บางปะอิน-ประตูน้ำพระอินทร์ ขึ้นนั้น
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางสายดังกล่าว โดยการเปลี่ยนหมายเลขทางหลวงแผ่นดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 และได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้วจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 จึงให้ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 1005 บางปะอิน-ประตูน้ำพระอินทร์ใหม่ โดยให้เปลี่ยนหมายเลขทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5 เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังนี้
สายที่ 1005 บางปะอิน-ประตูน้ำพระอินทร์
เริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน ไปตามถนนอุดมสรยุทธ จนถึงสามแยกคลอง 1 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปสุดเส้นทางที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ แก้วสุทธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update