กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกระบี่สายที่ 8256 กระบี่-บ้านหัวหิน เป็นกระบี่-เกาะลันตา (บ้านสังกาอู้)

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2530) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2530 กำหนดเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกระบี่ สายที่ 8256 กระบี่-บ้านหัวหิน ขึ้นนั้น
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 วันที่ 24 มกราคม 2546 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 19/2546 วันที่ 2 ธันวาคม 2546 จึงให้ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกระบี่ สายที่ 8256 กระบี่-บ้านหัวหิน เป็น กระบี่-เกาะลันตา (บ้านสังกาอู้) โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทาง ดังต่อไปนี้ คือ
สายที่ 8256 กระบี่-เกาะลันตา (บ้านสังกาอู้)
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดกระบี่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 (ถนนอุตรกิจ) ถึงบ้านตลาดเก่า แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านบ้านเหนือคลอง บ้านบางผึ้ง อำเภอคลองท่อม ถึงบ้านห้วยน้ำขาว แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด บ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด บ้านร่าปู ถึงบ้านหัวหิน ข้ามแพขนานยนต์ ถึงบ้านคลองหมาก (เกาะลันตาน้อย) ไปตามทางหลวงชนบท (ร.พ.ช. กบ. 2085) ถึงบ้านหลังสอด ข้ามแพขนานยนต์ ถึงบ้านศาลาด่าน (เกาะลันตาใหญ่) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4245 ผ่านบ้านพระแอะ บ้านคลองนิล บ้านแจ๊ะหลี เทศบาลตำบลเกาะลันตา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางเกาะลันตา (บ้านสังกาอู้)


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อำนวย สงวนนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกระบี่ 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update