กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
:: ฉบับที่ 1373 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 27 มีนบุรี-ถนนลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้มีเส้นทางแยกช่วง จำนวน 2 ช่วง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 791 (พ.ศ. 2534) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534 กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ 27 คลองกุ่ม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็น มีนบุรี-ลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นั้น
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 จึงให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 27 มีนบุรี-ลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้มีเส้นทางแยกช่วง จำนวน 2 ช่วง โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทาง ดังต่อไปนี้
สายที่ 27 มีนบุรี-ลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จากมีนบุรีไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตามถนนศรีบูรพา แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปมีนบุรี เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี
ช่วงมีนบุรี-บางกะปิ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จากมีนบุรีไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย ถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปมีนบุรี เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี
ช่วงมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์
จากมีนบุรีไปแฮปปี้แลนด์ เริ่มต้นจากมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตามถนนศรีบูรพา แยกซ้ายไปตามพนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์ จนสุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์
จากแฮปปี้แลนด์ไปมีนบุรี เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์ ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์ แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทย แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จารึก อนุพงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update