กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
:: ฉบับที่ 1374 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 30 นนทบุรี-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) เป็น สะพานพระราม 7-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้)

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 689 (พ.ศ. 2533) ลงวันที่ 5 เมษายน 2533 กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 (กรุงเทพมหานคร) สายที่ 30 นนทบุรี-ท่าเตียน เป็น นนทบุรี-สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (แห่งใหม่) นั้น
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงเส้นทาง ดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 จึงให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 30 นนทบุรี-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) เป็น สะพานพระราม 7-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทาง ดังต่อไปนี้
สายที่ 30 สะพานพระราม 7-สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพมหานคร (สายใต้)
จากสะพานพระราม 7 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้)
เริ่มต้นจากสะพานพระราม 7 (บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ฝั่งธนบุรี) ขึ้นสะพานพระราม 7 แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์ กลับรถบริเวณท่าน้ำนนทบุรี ไปตามถนนประชาราษฎร์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ถนนสามเสน ถนนจักรพงษ์ แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า แยกซ้ายไปตามถนนพระอาทิตย์ แยกซ้ายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมานคร (สายใต้)
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) ไปสะพานพระราม 7
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สะพานพระราม 7 (บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ฝั่งธนบุรี)


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จารึก อนุพงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update