กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
:: เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นไปตาม มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภทของบุคคลที่มีการจัดเก็บข้อมูล
(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ
(2) ลูกจ้างประจำ
(3) ลูกจ้างชั่วคราว
(4) อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ และอดีตลูกจ้างประจำ
(5) บุคคลภายนอก
ข้อ 2 ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(1) สมุดประวัติ
(2) แฟ้มประวัติ
(3) ก.พ. 7
(4) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
(5) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
(6) แฟ้มเอกสารแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประจำปี
(7) สถิติวันลา วันทวีคูณ
(8) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
(9) แฟ้มเอกสารคำร้องขอย้าย
(10) แฟ้มเอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวและเอกสารประกอบการสมัคร
(11) แฟ้มแสดงรายละเอียด (Job Description) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆ และหน่วยงาน
ข้อ 3 ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ ใช้ในการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง การเลื่อนระดับ การพัฒนาบุคคล และเป็นหลักฐานแสดงประวัติการรับราชการ
ข้อ 4 วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(1) เจ้าของข้อมูลยื่นแบบคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อกองการเจ้าหน้าที่
(2) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอตรวจดูข้อมูลตาม ข้อ 2 ทุกกรณี
(3) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอตรวจดูข้อมูลตาม ข้อ 2 (1) - (7)
(4) หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอตรวจดูข้อมูลตาม ข้อ 2 (8) - (9)
(5) หัวหน้าฝ่ายประสานงานและประเมินบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 2 (11) พิจารณาอนุมัติการตรวจดูข้อมูล
ข้อ 5 วิธีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(1) การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ สมุดประวัติ แฟ้มประวัติ ก.พ. 7
(ก) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เดือน ปีเกิด ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2527
(ข) การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการในเอกสารนอกจาก ข้อ ก ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงกองการเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) การขอแก้ไขคำขอร้องขอย้าย ให้เจ้าของข้อมูลเสนอแบบคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือหน่วยงานต้นสังกัดถึงกองการเจ้าหน้าที่
(3) การขอแก้ไขแบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี ให้เจ้าของข้อมูลส่งแบบสอบถามข้อมูลบุคคลฉบับใหม่ให้กองการเจ้าหน้าที่
ข้อ 6 แหล่งที่มาของข้อมูล
(1) เจ้าของข้อมูล
(2) คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(3) หน่วยงานต้นสังกัด


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update