กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
:: ฉบับที่ 1372 (พ.ศ. 2546)
:: เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1263 (พ.ศ. 2544) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544 กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่ นั้น
คณะกรมการการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 จึงให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่ โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทาง ดังต่อไปนี้
สายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่
เที่ยววนขวา เริ่มต้นจากอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน) ไปตามถนนพระราม 2 แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกซ้ายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ถนนนครสวรรค์ แยกขวาไปตามถนนจักรพรรดิพงศ์ ถนนวรจักร ถนนจักรวรรดิ์ ข้ามสะพานสมเด็จพระปกเกล้า ไปตามถนนประชาธิปก ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม 2 จนสุดเส้นทางที่อู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน)
เที่ยววนซ้าย เริ่มต้นจากอู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน) ไปตามถนนพระราม 2 แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนประชาธิปก ข้ามสะพานสมเด็จพระปกเกล้า ไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร ถนนจักรพรรดิพงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนนครสวรรค์ แยกขวาไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซ้ายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 2 จนสุดเส้นทางที่อู่บางขุนเทียน (หลังโรงพยาบาลนครธน)


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จารึก อนุพงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update