กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
   

:: ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
:: เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง ข้อที่ 1-23

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 84 (1) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ครั้งที่ 25 - 10/2546 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลปกครอง ดังนี้
(1) สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
(2) สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
(3) สำนักงานศาลปกครองกลาง
(4) สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(5) สถาบันพัฒนาการยุติธรรมทางปกครอง
(6) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) สำนักนโยบายและแผน
(8) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
(9) สำนักบังคับคดีปกครอง
(10) สำนักวิจัยและวิชาการ
(11) สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง
(12) กองกลาง
(13) กองการเงินและบัญชี
(14) กองการต่างประเทศ
(15) กองการประชาสัมพันธ์
(16) กองงานห้องสมุดกฎหมายมหาชน
(17) กองพัสดุและอาคารสถานที่
(18) สำนักตรวจสอบภายใน
การแบ่งส่วนราชการภายใน กอง สำนัก สถาบัน และสำนักงานศาลต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกำหนด
ข้อ 5 สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานประสานราชการและงานเลขานุการของประธาน รองประธานและตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(2) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของประธานและรองประธานศาลปกครองสูงสุด
(3) กลั่นกรอง และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับงานคดีปกครอง และงานอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธานและรองประธานศาลปกครองสูงสุด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทำและตรวจสอบร่างคำพิพากษา ร่างคำสั่งศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งควบคุมความเคลื่อนไหวของสำนวนคดี คำพิพากษา และคำสั่ง
ข้อ 6 สำนักงานศาลปกครองสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับคำฟ้อง ตรวจคำฟ้อง จัดทำทะเบียน และจัดระบบข้อมูลคดีของศาลปกครองสูงสุด
(2) ทำหน้าที่ช่วยตุลาการศาลปกครอง และตุลาการผู้แถลงคดีในการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือ หมายและคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง
(4) เก็บรักษาสำนวนคดี วัตถุและเอกสารเกี่ยวกับคดี
(5) จัดทำสารบบคดี คำสั่งและคำพิพากษา และจัดทำสถิติคดี
(6) ประสานงานกับสำนักบังคับคดีปกครองในการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการบังคับคดี
ข้อ 7 สำนักงานศาลปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี ทรัพย์สินและพัสดุของสำนักงานศาลปกครองกลาง
(2) ปฏิบัติงาน งานช่วยอำนวยการ งานประสานราชการ และงานเลขานุการของศาลปกครองกลางและสำนักงานศาลปกครองกลาง
(3) รับคำฟ้อง ตรวจคำฟ้อง จัดทำทะเบียน และจัดระบบข้อมูลคดีของศาลปกครองกลาง
(4) ทำหน้าที่ช่วยตุลาการศาลปกครอง และตุลาการผู้แถลงคดีในการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือ หมาย และคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง
(6) เก็บรักษาสำนวนคดี วัตถุและเอกสารเกี่ยวกับคดี
(7) จัดทำสารบบคดี คำสั่งและคำพิพากษา และจัดทำสถิติคดี
(8) ประสานงานกับสำนักบังคับคดีปกครองในการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการบังคับคดี
ข้อ 8 สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การคลัง การบัญชี ทรัพย์สิน พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(2) ปฏิบัติงาน งานช่วยอำนวยการ งานประสานราชการ และงานเลขานุการของศาลปกครองในภูมิภาคและสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
(3) รับคำฟ้อง ตรวจคำฟ้อง จัดทำทะเบียน และจัดระบบข้อมูลคดีของศาลปกครองในภูมิภาค
(4) ทำหน้าที่ช่วยตุลาการศาลปกครอง และตุลาการผู้แถลงคดีในการพิจารณาและพิพากษาคดีปกครอง
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือ หมาย และคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง
(6) เก็บรักษาสำนวนคดี วัตถุและเอกสารเกี่ยวกับคดี
(7) จัดทำสารบบคดี คำสั่งและคำพิพากษา และจัดทำสถิติคดี
(8) ประสานงานกับสำนักบังคับคดีปกครองในการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการบังคับคดี
ข้อ 9 สถาบันพัฒนาการยุติธรรมทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกำหนดทิศทาง รูปแบบ และวิธีการในการพัฒนางานฝึกอบรมของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(2) จัดทำแผนแม่บท แผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(3) ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง และบุคคลภายนอก
ข้อ 10 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อสนเทศ
(2) วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และระบบงานของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้งออกแบบและวางระบบการจัดการฐานข้อมูล
(3) ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
ข้อ 11 สำนักนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำงบประมาณและจัดระบบแผนงานและโครงการของสำนักงานศาลปกครอง
(2) จัดทำนโยบาย แผนแม่บทของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้งแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานศาลปกครอง
(3) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(4) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำปีของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 12 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทาง รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
(2) จัดทำแผนแม่บท แผนงาน โครงการของงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 13 สำนักบังคับคดีปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีปกครอง คดีละเมิดทางปกครอง คดีสัญญาทางปกครอง และคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองให้เป็นไปตามคำสั่ง คำบังคับ หมายบังคับคดีและคำพิพากษาของศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงานบังคับคดี การคำนวณและประเมินราคาทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และติดตามความเคลื่อนไหวการบังคับคดี
ข้อ 14 สำนักวิจัยและวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเพื่อพัฒนา และเผยแพร่หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าว
(2) วิเคราะห์ วิจัยเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติราชการที่ดี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น ยกร่าง แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายและกฎที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง หรือที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครอง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบหลักกฎหมายปกครอง การดำเนินงานของศาลปกครองหรือสภาแห่งรัฐของประเทศต่างๆ กับประเทศไทย
(5) จัดทำ สนับสนุน และประสานการผลิตและจัดพิมพ์วารสาร หนังสือ วารสารวิชาการและเอกสารวิชาการด้านกฎหมายปกครอง
(6) รวบรวม จัดทำ สนับสนุน และจัดระบบข้อมูลทางวิชาการ กฎ และคำสั่งทางปกครองเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ข้อ 15 สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทำฐานข้อมูลย่อคำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครอง และข้อมูลกฎหมายความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคำวินิจฉัยอื่น
(2) ศึกษา วิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง คำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีปกครองขององค์กรอื่นหลักกฎหมายจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีปกครองขององค์กรอื่น
(3) ศึกษา จัดทำคู่มือ ตำรา เอกสารและสารานุกรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง คดีปกครองและกฎหมายปกครอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 16 กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการและประสานราชการของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหารสำนักงานศาลปกครอง
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการของสำนักงานศาลปกครอง
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.)
(6) ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานธุรการกลางของศาลปกครองตามกฎหมาย ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข้อ 17 กองการเงินและบัญชี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำและจัดทำแผนด้านการเงิน การบัญชี ระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน การบัญชีของสำนักงานศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชีของสำนักงานศาลปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 18 กองการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแปล และจัดทำเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนความช่วยเหลือภายในประเทศและต่างประเทศของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล ประสานงาน และจัดการการศึกษาของตุลาการศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ได้รับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ดูงานของสำนักงานศาลปกครองและทุนอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 19 กองการประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนกกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
(2) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ให้แก่ส่วนราชการภายใน ภายนอก และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
(3) ออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่ทุกประเภท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่ส่วนราชการภายในสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 20 กองงานห้องสมุดกฎหมายมหาชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีห้องสมุดของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บและให้บริการหนังสือ ตำรา เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยว ข้องในทางวิชาการกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น งานอนุรักษ์เอกสารและงานจดหมายเหตุของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 21 กองพัสดุและอาคารสถานที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และจัดทำแผนด้านการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสิ่งก่อสร้างของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา และก่อสร้างที่ทำการศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 22 สำนักตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอบทานกระบวนการกำกับดูแลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานศาลปกครอง
(2) สอบทานความถูกต้องและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รายงานงบประมาณ รายงานการเงิน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ระบบการรายงานและระบบการกำกับดูแลด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานศาลปกครอง
ข้อ 23 ให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update