กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
:: ที่ 1/2546
:: เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลคุ้งพยอม ตำบลบ้านม่วง และตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลลาดบัวขาว ตำบลเบิกไพร ตำบลคุ้งพยอม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่งและตำบลชำแระ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2530 คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลลาดบัวขาว ตำบลเบิกไพร ตำบลคุ้งพยอม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง และตำบลชำแระ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2530 อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดินตามความใน มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 บัดนี้ ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 จึงประกาศให้ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำนวน 6 แปลง ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีที่ดิน และภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) โกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update