กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ยไฟและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการกำจัดเพลี้ยไฟและเงื่อนไขการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งไปนอกราชอาณาจักรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นประกอบกับจากการประชุมร่วมกันระหว่าง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย และเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 มีวัตถุประสงค์ให้การรับรองการปลอดศัตรูพืชเพื่อส่งออกดอกกล้วยไม้ไปนอกราชอาณาจักร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือของประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ (Thrips palmi Karny) ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาต่อการส่งออกไปยังบางประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ยไฟ และการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ ดังนี้
ข้อ 1 วิธีการกำจัดเพลี้ยไฟ
1.1 รมด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ อัตรา 20 - 24 กรัมต่อลบ.เมตร รมนาน 90 นาที
1.2 แช่ดอกกล้วยไม้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที ด้วยสารกำจัดศัตรูพืช
imidacloprid อัตรา 20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
fipronil อัตรา 20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
acetamiprid อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้อ 2 เงื่อนไขในการกำหนดวิธีการกำจัดเพลี้ยไฟ
2.1 กรณีส่งออกไปสหภาพยุโรป ให้ใช้เฉพาะวิธีการรมยาตาม ข้อ 1.1
2.2 กรณีส่งออกไปประเทศอื่นๆ ให้ใช้วิธีการรมยาตาม ข้อ 1.1 หรือการแช่ด้วยสารกำจัดศัตรูพืช ตาม ข้อ 1.2
ข้อ 3 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก ที่ดำเนินการกำจัดเพลี้ยไฟตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด กรมวิชาการเกษตรจึงกำหนดเงื่อนไขการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชไว้ ดังนี้
3.1 ดอกกล้วยไม้ที่กำจัดศัตรูพืชภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้โดยไม่ต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจศัตรูพืชที่คลังสินค้า หรือหากประสงค์จะขอรับใบรับรองปลอดศัตรูพืช ณ โรงบรรจุหีบห่อของผู้ส่งออก กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการให้ตามขั้นตอนการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ให้กับดอกกล้วยไม้ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
3.2 ดอกกล้วยไม้นอกเหนือจาก ข้อ 3.1 กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชโดยสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจศัตรูพืชที่คลังสินค้า หากพบศัตรูพืชก็จะไม่ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้
ข้อ 4 มาตรการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชจากประเทศปลายทาง
4.1 กรณีการจำกัดเพลี้ยไฟตาม ข้อ 1.1 กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนรับรองโรงรมยาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการตรวจสอบโรงรม ตามขั้นตอนการรับรองและขึ้นทะเบียนโรงรมตามที่กรมวิชากการเกษตรกำหนดแล้วเสร็จจึงให้มีการรับรองใหม่
4.2 กรณีการจำกัดเพลี้ยไฟตาม ข้อ 1.2 กรมวิชาการเกษตรจะขึ้นบัญชี (black list) และจะระงับการส่งดอกกล้วยไม้ของผู้ส่งออกรายนั้นทันทีจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิค และวิชาการในการกำจัดเพลี้ยไฟของกรมวิชาการเกษตร
ข้อ 5 บรรดาค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update