กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
:: เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการออกใบแทนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (6) และ มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงกำหนดแบบและวิธีการออกใบแทนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
1. แบบใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (จ.ส.2) โดยให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านหน้าเหนือครุฑ
2. คัดลอกรายการในใบอนุญาตเดิมทุกรายการ รวมทั้งวันเดือนปี และชื่อประธานกรรมการที่ออกใบอนุญาต
3. ให้ระบุวันเดือนปีและครั้งที่ออกใบแทนไว้ที่มุมบนด้านขวา และให้ประธานกรรมการผู้ออกใบแทนลงลายมือชื่อกำกับไว้
4. เมื่อได้ออกใบแทนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก
5. การออกใบแทนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศิวะ แสงมณี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update