กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5  
   

:: ประกาศกรมทางหลวง
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ข้อที่ 1-5

ตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 จึงให้ยกเลิกประกาศกรมทางหลวงลงวันที่ 21 ธันวาคม 2541 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปตอนพิเศษ 2 ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 โดยให้ประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 กรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
1.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
1.3 ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
1.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 กรมทางหลวง มีโครงสร้างและจัดหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี้
2.1 สำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ ฝ่ายช่วยอำนวยการ ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ และฝ่ายอาคารสถานที่
2.2 กองการเงินและบัญชี ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ และฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
2.3 กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบงาน ฝ่ายวางแผนกำลังคน ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ฝ่ายวินัยและฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
2.4 กองการพัสดุ ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ ฝ่ายบัญชีพัสดุ ฝ่ายจัดหา 1 ฝ่ายจัดหา 2 และฝ่ายคลังพัสดุ
2.5 กองโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ ประกอบด้วย งานธุรการกลุ่มงานวางแผนปฏิบัติการและติดตามผล ฝ่ายบริหารสัญญาเงินกู้ และฝ่ายบริหารงบประมาณและบัญชีเงินกู้
2.6 กองนิติการ ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มกฎหมายเวนคืนและที่ดิน กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไปและกลุ่มคดี
2.7 กองฝึกอบรม ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 - 3 ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายศึกษาอบรมเพิ่มเติมและศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.8 กองการสารสนเทศ ประกอบด้วย งานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มวิชาการประยุกต์ และกลุ่มสถิติ
2.9 สำนักก่อสร้างทาง (ที่ 1 - 3) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะสะพานจ้างเหมา และศูนย์สร้างทาง
- ศูนย์สร้างทาง (8 แห่ง) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างและฝ่ายเครื่องกล
2.10 สำนักก่อสร้างสะพาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานมาตรฐานและวิศวกรรมสะพาน กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมาและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
- ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน (ที่ 1 - 4) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและบูรณะสะพาน ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ฝ่ายผลิตโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง และฝ่ายเครื่องจักรกล
2.11 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนวิชาการและแผนงาน ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลส่วนเครื่องจักรงานทาง ส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรทั่วไป และฝ่ายบริหารพัสดุ
2.12 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มจัดหาที่ดิน กลุ่มสำรวจและประมาณราคา กลุ่มอุทธรณ์ ฝ่ายแผนงานและส่วนรังวัดแนวเขตทาง
2.13 สำนักทางหลวง (15 แห่ง) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ ฝ่ายก่อสร้างและแขวงการทาง (85 แห่ง และสำนักงานบำรุงทาง 10 แห่ง)
- แขวงการทาง (85 แห่ง และสำนักงานบำรุงทาง 10 แห่ง) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายช่าง และฝ่ายหมวดการทาง
2.14 สำนักบริหารบำรุงทาง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทาง กลุ่มบริหารการดำเนินงาน ส่วนประเมินผลและประมวลข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและศูนย์บริหารงานอุบัติภัย
2.15 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง ส่วนมาตรฐานและงานข้อกำหนด ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์และส่วนธรณีวิศวกรรม
2.16 สำนักวางแผน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์นโยบาย กลุ่มงานวางแผน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานวางแผนและดำเนินงาน กลุ่มงานประเมินผลและกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.17 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างทางถนน ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัย ส่วนรากฐานและเทคนิคธรณี ส่วนบำรุงทาง ส่วนวางแผนและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายเอกสารทางหลวง
2.18 สำนักสำรวจและออกแบบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มออกแบบงานทาง กลุ่มออกแบบโครงสร้าง กลุ่มกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมและฝ่ายรูปแบบ
2.19 สำนักอำนวยความปลอดภัย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง กลุ่มสถิติสารสนเทศ กลุ่มศึกษาวางแผน กลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย และกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
2.20 สำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย งานธุรการและฝ่ายวิชาการตรวจสอบที่ 1 - 2
2.21 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2.22 สำนักงานแพทย์ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการแพทย์ งานทันตกรรม และงานเภสัชกรรม
2.23 ศูนย์ประชาสัมพันธ์
2.24 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
2.25 สำนักงานมาตรฐานงานทาง ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายมาตรฐานและข้อกำหนด ฝ่ายมาตรฐานผู้รับจ้างและฝ่ายประเมินผล
ข้อ 3 อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของส่วนราชการในกรมทางหลวงโดยสรุป ดังต่อไปนี้
3.1 สำนักงานเลขานุการกรม
3.1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งสิ้นของกรม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรองและ ควบคุมการดำเนินการด้านพัสดุของกรม
3.1.3 ฝ่ายช่วยอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง
3.1.4 ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการประชุมระดับกรมและการประชุมด้านนโยบายต่างๆ ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน
3.1.5 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมความดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สินภายในบริเวณกรมทั้งหมด
3.2 กองการเงินและบัญชี
3.2.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.2.2 กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง มีหน้าที่ในการจัดวางรูปแบบตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพ
3.2.3 ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงบประมาณ การขออนุมัติการ โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญ ก่อนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ทางส่วนกลาง
3.2.5 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก - จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังให้ถูกต้องตามระเบียบ
3.2.6 ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จบำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร ฯลฯ และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.2.7 ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดทำบัญชีเงินงบประมาณตามระเบียบฯ ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการเงินส่วนกลาง/ภูมิภาค จัดส่งรายงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.8 ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณจัดส่งรายงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.9 ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม และดำเนินการขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 กองการเจ้าหน้าที่
3.3.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.3.2 กลุ่มพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการปรับปรุงระบบงานและการมอบอำนาจในระดับต่างๆ ควบคุมแบบฟอร์มกรม กำหนดมาตรฐานงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
3.3.3 ฝ่ายวางแผนกำลังคน มีหน้าที่รับผิดชอบที่วางแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและตำแหน่งต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
3.3.4 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
3.3.5 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้าง
3.3.6 ฝ่ายวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเสริมสร้างป้องกันไม่ให้ข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิดวินัย ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนทำการลงโทษ ดำเนินการเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
3.3.7 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้าน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้วกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่
3.4 กองการพัสดุ
3.4.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.4.2 กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนด ปรับปรุงและจัดทำทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปของกรม ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป
3.4.3 ฝ่ายบัญชีพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมทรัพย์สินของกรมฯ ที่ได้มาจากการจัดหาฯ รับบริจาค และอื่นๆ
3.4.4 ฝ่ายจัดหา 1 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษและวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.4.5 ฝ่ายจัดหา 2 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีพิเศษ วิธีประกวดราคาและวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.4.6 ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณากำหนดความต้องการการใช้แบบพิมพ์ของทุกหน่วยงานในกรมและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของหน่วยงานในส่วนกลาง บริหารคลังแบบพิมพ์ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นควบคุมการผลิตและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งพัสดุ
3.5 กองโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
3.5.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.5.2 กลุ่มงานวางแผนปฏิบัติการและติดตามผล มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการดำเนินงาน ประสานงานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือและแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลดำเนินงานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทางหลวง
3.5.3 ฝ่ายบริหารสัญญาเงินกู้ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบริหารสัญญาเงินกู้ สัญญาจ้างและบริหารการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
3.5.4 ฝ่ายบริหารงบประมาณและบัญชีเงินกู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีงบประมาณและการเงินของโครงการเงินกู้ ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณสมทบ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ
3.6 กองนิติการ
3.6.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.6.2 กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาวินิจฉัย ให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความปัญหาข้อกฎหมาย ดำเนินคดี และแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และที่ดินของกรมฯ
3.6.3 กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา วินิจฉัย ตีความ ดำเนินคดีและแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา พิจารณายกร่าง ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของกรมฯ รวมทั้งให้คำปรึกษา
3.6.4 กลุ่มคดี มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินคดีและแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง
3.7 กองฝึกอบรม
3.7.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ งานพัสดุและบัญชี
3.7.2 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการฝึกอบรมและควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองฝึกอบรม
3.7.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 - 3 มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
3.7.4 ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมและให้บริการด้านสื่อประกอบการฝึกอบรมและศิลปกรรม
3.7.5 ฝ่ายศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภายนอกกรมทางหลวงทั้งในและต่างประเทศ
3.7.6 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านสถานที่ฝึกอบรม ด้านโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมและด้านสถานที่พักค้างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่
3.8 กองสารสนเทศ
3.8.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.8.2 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ เสนอนโยบาย ทิศทางการจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8.3 กลุ่มพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการพัฒนาวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและจัดทำสำรองระบบงานและระบบฐานข้อมูล
3.8.4 กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการ System Software และโปรแกรมต่างๆ
3.8.5 กลุ่มวิชาการประยุกต์ มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8.6 กลุ่มสถิติ มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจ รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแนวโน้มของข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติชั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางหลวงของกรมและเพื่อสนองประโยชน์ในภารกิจของกรม
3.9 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 - 3
3.9.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
3.9.2 กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา มีหน้าที่วางแผนกำหนดมาตรฐานและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะทาง
3.9.3 ศูนย์สร้างทาง เป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงในงานก่อสร้าง และบูรณะทางหลวงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง และบุคลากรภายนอกในงานก่อสร้างและบูรณะทาง
3.9.3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
3.9.3.2 ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรม
3.9.3.3 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจ วางแนวศูนย์กลางทาง เขียนแผนที่ ออกแบบทางและคำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา
3.9.3.4 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจหาแหล่งวัสดุ วิเคราะห์ ปรับปรุงและออกแบบส่วนผสมวัสดุและออกแบบแนะนำโครงสร้างของทางตลอดจนออกแบบ แก้ไขทางที่ได้รับความเสียหายนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานทาง
3.9.3.5 ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเอง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่
3.9.3.6 ฝ่ายเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการใช้ บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ อุปกรณ์ในการก่อสร้างทางของศูนย์สร้างทาง
3.10 สำนักก่อสร้างสะพาน
3.10.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
3.10.2 กลุ่มงานมาตรฐานและวิศวกรรมสะพาน มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานสะพาน
3.10.3 กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน กำหนดมาตรฐาน และควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
3.10.4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงและบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
3.10.4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
3.10.4.2 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจ งานออกแบบและงานแผนงาน
3.10.4.3 ฝ่ายก่อสร้างและบูรณะสะพาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่ งานบริหารบำรุงรักษาสะพาน
3.10.4.4 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ และงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานสะพาน
3.10.4.5 ฝ่ายผลิตโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงมีหน้าที่รับผิดชอบงานผลิตโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3.10.4.6 ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนและตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงทาง งานช่างกลโรงงานไฟฟ้าและงานขนส่ง
3.11 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3.11.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ และงานการเงินและบัญชี
3.11.2 ส่วนวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ประเมินผล กำหนดมาตรฐานและพัฒนางานด้านเครื่องจักรกล
3.11.3 ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ออกแบบ วางแผน จัดวางระบบบริหารจัดการและพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้าของกรมฯ
3.11.4 ส่วนบริหารเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานทาง และรับผิดชอบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.11.5 ส่วนเครื่องจักรงานทาง มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรงานทางของทุกหน่วยงาน
3.11.6 ส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ซ่อม และบำรุงรักษาผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรเบาในงานทาง
3.11.7 ฝ่ายบริหารพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนจัดหาพัสดุ เครื่องจักรกล ดำเนินการจัดหาพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
3.12 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3.12.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.12.2 กลุ่มจัดหาที่ดิน 1 - 5 มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาวางหลักการค่าทดแทนที่ดิน และพืชผลและดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในงานทาง
3.12.3 กลุ่มสำรวจและประมาณราคา 1 - 5 มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจ รังวัดและคำนวณราคาที่ดิน และทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง
3.12.4 กลุ่มอุทธรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการขออุทธรณ์ค่าที่ดินและทรัพย์สิน ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ป่าสงวนและที่ดินของส่วนราชการอื่นและดำเนินการขอสงวนที่ดินนอกเขตทาง เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องสมบูรณ์
3.12.5 ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก เพื่อพัฒนาระบบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.12.6 ส่วนรังวัดแนวเขตทาง มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนดำเนินการสำรวจ กำกับและตรวจสอบการดำเนินการจ้างเหมาการสำรวจ ซ่อมแนวทางศูนย์กลางทางและรังวัดแนวเขตทางที่แน่นอนทั้งสองข้างทาง (รวมทั้งงานที่สำนักสำรวจและออกแบบได้ทำการจ้างเหมาออกแบบด้วย) ซึ่งกรมหรือรองอธิบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแผนที่ก่อสร้าง
3.13 สำนักทางหลวง (15 แห่ง)
3.13.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
3.13.2 ส่วนแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม วิเคราะห์และวางแผนงานบำรุงและก่อสร้างทางดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้และพิจารณาดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
3.13.3 ส่วนสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจทางและภูมิประเทศ ออกแบบทางและโครงสร้างตามที่กรมมอบหมายและสำรวจเพื่อก่อสร้างทาง
3.13.4 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและออกแบบส่วนผสมวัสดุ แนะนำ แก้ไขการใช้วัสดุในงานทาง
3.13.5 ส่วนเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนดำเนินการและควบคุมการซ่อมและบำรุงเครื่องจักร และยานพาหนะให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงทาง
3.13.6 ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
3.13.7 ฝ่ายก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงาน ดำเนินการ ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีจ้างเหมา
3.13.8 แขวงการทาง (85 แห่ง และสำนักงานบำรุงทาง 10 แห่ง)
3.13.8.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
3.13.8.2 ฝ่ายช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานบำรุงทางเคลื่อนที่ ดำเนินการบำรุงทางปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษและบูรณะงานจราจรสงเคราะห์ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงและงานปรับซ่อม
3.13.8.3 ฝ่ายหมวดการทาง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานบำรุงปกติ งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวงและตรวจสอบการขออนุญาตทำทางเชื่อม ปักเสาพาดสายไฟ ฯลฯ
3.14 สำนักบริหารบำรุงทาง
3.14.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
3.14.2 กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดแผนกลยุทธ์ จัดทำข้อมูลงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางและปรับแผนงานตามงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3.14.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทางเพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง
3.14.4 กลุ่มบริหารการดำเนินงาน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมบำรุงทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง
3.14.5 ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาและติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล
3.14.6 ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรม กระทรวง คณะรัฐมนตรีและให้เป็นไปตามกฎหมาย
3.14.7 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจรวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ
3.14.8 ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหายเพื่อเสนอของบประมาณ ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติภัยและอำนวยความสะดวก
3.15 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
3.15.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญา
3.15.2 ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง บำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัย
3.15.3 ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง บำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบและประเมินสภาพทางในด้านต่างๆ
3.15.4 กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้งานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
3.15.5 ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
3.15.6 ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไขการพังทลาย การทรุดตัวและการเลื่อนไหลของคันทาง ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางและโครงสร้างลักษณะพิเศษ
3.15.7 ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทาง วิธีการทดสอบวัสดุงานทางและการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงทาง
3.15.8 ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบ ตรวจสอบแบบและตรวจสอบคุณภาพวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์ รวมทั้งศึกษา พัฒนาและกำหนดมาตรฐานงานผิวทางแอสฟัลต์
3.15.9 ส่วนธรณีวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคนิควิชาการทางธรณีวิศวกรรม ในงานด้านวิศวะก่อสร้างงานทาง และแนะนำแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายแก่ทางหลวง อันเนื่องมาจากสภาพทางธรณีวิทยาไม่เหมาะสม
3.16 สำนักวางแผน
3.16.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญา
3.16.2 กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งวิเคราะห์การดำเนินงานของกรมทั้งด้านงานทางและงานบริหารจัดการ
3.16.3 กลุ่มงานวางแผน มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วางแผนและพัฒนาทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว
3.16.4 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการทางหลวง
3.16.5 กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง บูรณะทางและสะพานทั่วประเทศ
3.16.6 กลุ่มงานประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินผลโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง
3.16.7 กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์แนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านทางหลวงระหว่างประเทศเพื่อขอรับและให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3.17 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
3.17.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
3.17.2 กลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างถนน มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านวัสดุสร้างทางและการออกแบบโครงสร้างถนน
3.17.3 ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาการออกแบบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการจราจรบนถนน
3.17.4 ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิจัยด้านดินฐานรากและด้านธรณีวิศวกรรม
3.17.5 ส่วนบำรุงทาง มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิจัยด้านเทคนิคบำรุงทางและด้านระบบบริหารจัดการงานบำรุงทางสำหรับประเทศไทย
3.17.6 ส่วนวางแผนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวง เกี่ยวกับรูปแบบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลจากการก่อสร้างถนนและโครงข่ายถนน
3.17.7 ฝ่ายเอกสารทางหลวง มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูล
3.18 สำนักสำรวจและออกแบบ
3.18.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญา
3.18.2 กลุ่มงานออกแบบทาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทางด้านแบบก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดแบบมาตรฐานในด้านงานทาง
3.18.3 กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทางด้านการออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและงานบำรุงทาง รวมทั้งกำหนดแบบมาตรฐานทางด้านโครงสร้างอาคารระบายน้ำ และสะพานคนเดินข้ามถนน
3.18.4 กลุ่มกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบ สำรวจและศึกษาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดผลกระทบจากการที่มีทางหลวงตัดผ่านตามแผนงานโครงการของกรมทางหลวง ประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.18.5 ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ เพื่อนำผลงานสำรวจมาออกแบบก่อสร้างและบำรุงทาง
3.18.6 ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจและตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยา สำรวจดินคันทาง กำหนดหาแหล่งวัสดุก่อสร้างทาง ติดตามการใช้วัสดุก่อสร้างและประเมินหรือเสนอแนะความเหมาะสมของแนวทาง พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้งานสำรวจและออกแบบ
3.18.7 ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่งภูมิประเทศ
3.18.8 ฝ่ายรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบเขียนแบบงานทางและงานโครงสร้าง เก็บรักษาและพิมพ์แบบ และดำเนินการงานรูปทัศน์
3.19 สำนักอำนวยความปลอดภัย
3.19.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
3.19.2 กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจข้อมูลและให้คำปรึกษา และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
3.19.3 กลุ่มสถิติสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาวางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยรวมทั้งพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันเหตุการณ์
3.19.4 กลุ่มศึกษาวางแผน มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย
3.19.5 กลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา พัฒนา กำหนดมาตรฐานออกแบบอุปกรณ์และระบบการควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
3.19.6 กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา กำหนดวิธีการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อ จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ ทางหลวง
3.20 สำนักงานตรวจสอบภายใน
3.20.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและบัญชี และงานพัสดุ
3.20.2 ฝ่ายวิชาการตรวจสอบที่ 1 - 2 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
3.21 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบการให้สัมปทาน จ้างเหมาหรือดำเนินการเอง เพื่อบริหารจัดการ วางแผน สำรวจและออกแบบ กฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
- สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3.22 สำนักงานแพทย์
3.22.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานสถิติ
3.22.2 งานการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจและรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
3.22.3 งานทันตกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม หัตการ ทันตกรรมประดิษฐ์และกุมารทันตกรรม
3.22.4 งานเภสัชกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของเวชภัณฑ์และตัวยาก่อนดำเนินการจัดซื้อ ปรุงยาและควบคุมการจ่ายเวชภัณฑ์และเก็บรักษาเวชภัฑณ์ให้อยู่ในสภาพดี
3.23 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และผลิตข่าวสารเพื่อเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรม
3.24 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรม ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
3.25 สำนักงานมาตรฐานงานทาง
3.25.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
3.25.2 ฝ่ายมาตรฐานและข้อกำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ บริหารจัดการ ประสานและรวบรวมมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทางหลวง รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของกรมฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.25.3 ฝ่ายมาตรฐานผู้รับจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดบริหารจัดการ ประสานและรวบรวมมาตรฐานผู้รับจ้างของกรมให้เป็นมาตรฐานพิจารณางานการตัดสิทธิ์ซื้อแบบ การพิจารณาปัญหาการจัดซื้อและจ้างเหมาการขยายอายุสัญญา ส่งมอบงาน
3.25.4 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์ บริหารจัดการ ประสานและรวบรวมการควบคุมและการประเมินผลงานของกรมฯ ให้เป็นมาตรฐาน กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานงานทางและผู้รับจ้าง
ข้อ 4 วิธีการดำเนินงานของหน่วยงานในกรมทางหลวงโดยสรุป ดังต่อไปนี้
4.1 สำนักงานเลขานุการกรม
4.1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งสิ้นของกรม ได้แก่ งานรับ - ส่ง หนังสือ วิทยุ ร่างโต้ตอบ (หนังสือภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) แปลเอกสารและสรุปย่อ รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ ศึกษา วินิจฉัย ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ กลั่นกรองและควบคุมการดำเนินการด้านพัสดุของกรม ตรวจสอบและควบคุมการปิดประกาศ การสอบราคาและการประกวดราคาต่างๆ จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาปัญหาหรือข้อหารือของหน่วยงานในกรมด้านพัสดุ รวบรวมและสรุปผลการตรวจราชการ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
4.1.3 ฝ่ายช่วยอำนวยการ รับผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูงของกรมในการอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ตรวจสอบกลั่นกรอง สรุปสาระสำคัญและพิจารณาเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการ
4.1.4 ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ รับผิดชอบงานการประชุมระดับกรมและการประชุมด้านนโยบายต่างๆ ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธานจัดทำรายงานการประชุม ติดตามและจัดหาข้อมูลในการประชุมและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.1.5 ฝ่ายอาคารสถานที่ ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สินภายในบริเวณกรมทั้งหมด ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเองและจ้างเหมาเอกชน
4.2 กองการเงินและบัญชี
4.2.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง จัดวางรูปแบบบัญชี ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพ
4.2.3 ฝ่ายงบประมาณ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบและควบคุมการบริหารงบประมาณ ขออนุมัติกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญก่อนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายทางส่วนกลาง ลงนาม "อนุมัติเบิก - จ่ายได้" กรณีใบสำคัญวงเงินไม่เกินสองแสนบาท
4.2.5 ฝ่ายการเงิน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก - จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังให้ถูกต้องตามระเบียบ เก็บรักษาเงินตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ถือเสมือนตัวเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและรายงานยอดเงิน คงเหลือประจำวัน
4.2.6 ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จบำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร ฯลฯ และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4.2.7 ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์จัดทำบัญชีเงิน งบประมาณตามระเบียบฯ ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการเงินส่วนกลาง/ภูมิภาค จัดส่งรายงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.8 ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณ จัดส่งรายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.9 ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ ตรวจสอบวิเคราะห์รวบรวม และดำเนินการขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 กองการเจ้าหน้าที่
4.3.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.3.2 กลุ่มพัฒนาระบบงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของกรม ปรับปรุงการมอบอำนาจของกรม กำหนดมาตรฐานงาน หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลปรับปรุงการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรม ควบคุมแบบฟอร์มกรม รวมทั้งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
4.3.3 ฝ่ายวางแผนกำลังคน เสนอ กำหนดนโยบายแผนงานบริหารงานบุคคล วางแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและตำแหน่งต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
4.3.4 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
4.3.5 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้าง
4.3.6 ฝ่ายวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเสริมสร้างป้องกันไม่ให้ข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิดวินัย ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนทำการลงโทษ ดำเนินการเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
4.3.7 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ดำเนินการด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่
4.4 กองการพัสดุ
4.4.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.4.2 กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ จัดทำแผน กำหนดปรับปรุงและจัดทำทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปของกรม ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป
4.4.3 ฝ่ายบัญชีพัสดุ ควบคุมทรัพย์สินของกรมฯ ที่ได้มาจากการจัดหาฯ รับบริจาค และอื่นๆ พัฒนาควบคุมลงบัญชีครุภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสรุปรายงานวัสดุและกำหนดแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการควบคุม ให้หน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ
4.4.4 ฝ่ายจัดหา 1 ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษและวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.4.5 ฝ่ายจัดหา 2 ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีพิเศษ วิธีประกวดราคาและวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.4.6 ฝ่ายคลังพัสดุ พิจารณากำหนดความต้องการการใช้แบบพิมพ์ของทุกหน่วยงานในกรม และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของหน่วยงานในส่วนกลาง บริหารคลังแบบพิมพ์ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ควบคุมการผลิตและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งพัสดุ
4.5 กองโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
4.5.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.5.2 กลุ่มงานวางแผนปฏิบัติการและติดตามผล วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือและแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ วางแผนสรรหาบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้างรวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลดำเนินงานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทางหลวง โดยการจ้างเหมาด้วยเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
4.5.3 ฝ่ายบริหารสัญญาเงินกู้ ดำเนินการบริหารสัญญาเงินกู้ สัญญาจ้างและบริหารการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
4.5.4 ฝ่ายบริหารงบประมาณและบัญชีเงินกู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีงบประมาณและการเงินของโครงการเงินกู้ ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณสมทบและเงินกู้
4.6 กองนิติการ
4.6.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.6.2 กลุ่มกฎหมายเวนคืนและที่ดิน พิจารณา วินิจฉัยให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความปัญหาข้อกฎหมาย ดำเนินคดี และแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และที่ดินของกรมฯ
4.6.3 กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป พิจารณา วินิจฉัยตีความ ดำเนินคดีและแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา พิจารณายกร่าง ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของกรมฯ รวมทั้งให้คำปรึกษา หรือวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
4.6.4 กลุ่มคดี พิจารณาและดำเนินคดีและแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายปกครอง
4.7 กองฝึกอบรม
4.7.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเจ้าหน้าที่งานพัสดุและบัญชี
4.7.2 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ จัดทำแผนการฝึกอบรมและควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผน พัฒนาระบบงานและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองฝึกอบรม
4.7.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 - 3 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
4.7.4 ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมและให้บริการด้านสื่อประกอบการฝึกอบรมและศิลปกรรม
4.7.5 ฝ่ายศึกษาอบรมเพิ่มเติม ติดต่อประสานงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภายนอกกรมทางหลวงทั้งในและต่างประเทศ
4.7.6 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านสถานที่ฝึกอบรม ด้านโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมและด้านสถานที่พักค้างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่
4.8 กองสารสนเทศ
4.8.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.8.2 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เสนอนโยบายและทิศทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศของกรม จัดทำงบประมาณและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.8.3 กลุ่มพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล วางแผนการพัฒนาวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและจัดทำสำรองระบบงานและระบบฐานข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานประยุกต์ แนะนำ ควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจัดทำคู่มือประกอบการใช้ระบบงานและระบบฐานข้อมูลและคู่มือการใช้ระบบ ควบคุมบริหารและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
4.8.4 กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กำกับ ควบคุม ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การเปิด/ปิดระบบ การดูแลโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องแม่ข่าย (OS) การใช้ระบบปฏิบัติการ System Software และโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรม (Software) ให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อประสานประโยชน์และความต้องการร่วมกับผู้ใช้บริการในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษา ค้นคว้าติดตามการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
4.8.5 กลุ่มวิชาการประยุกต์ ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4.8.6 กลุ่มสถิติ สำรวจ รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแนวโน้มของข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติชั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางหลวงของกรมและเพื่อสนองประโยชน์ในภารกิจของกรม วางแผน กำหนดหลักการปฏิบัติและวิธีประสานงาน ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงสถิติจากแหล่งข้อมูลทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ ตลอดจนประสานงานในการปรับเปลี่ยนข้อมูลเชิงสถิติจากแหล่งที่มา ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำรายงานสถิติของกรมเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับการบริหารงานทุกระดับ รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน ติดตามและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูล และข่าวสารของกรมและดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงและประยุกต์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยสำหรับเผยแพร่
4.9 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 - 3
4.9.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
4.9.2 กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา วางแผน กำหนดมาตรฐานและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะทาง
4.9.3 ศูนย์สร้างทาง เป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงในงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง และบุคลากรภายนอกในงานก่อสร้างและบูรณะทาง
4.9.3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.9.3.2 ฝ่ายแผนงาน จัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรม
4.9.3.3 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำรวจ วางแนวศูนย์กลางทาง เขียนแผนที่ ออกแบบทางและคำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา
4.9.3.4 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำรวจหาแหล่งวัสดุ วิเคราะห์ ปรับปรุงและออกแบบส่วนผสมวัสดุ และออกแบบแนะนำโครงสร้างของทางตลอดจนออกแบบแก้ไขทางที่ได้รับความเสียหาย นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานทาง โดยประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนางานทางทำ Test section เพื่อวิจัยการใช้วัสดุงานทางและวัสดุท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างทางใหม่ๆ
4.9.3.5 ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินงานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเอง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่
4.9.3.6 ฝ่ายเครื่องกล วางแผนการใช้ บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ อุปกรณ์ในการก่อสร้างทางของศูนย์สร้างทาง
4.10 สำนักก่อสร้างสะพาน
4.10.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
4.10.2 กลุ่มงานมาตรฐานและวิศวกรรมสะพาน ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานสะพาน
4.10.3 กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา วางแผน กำหนดมาตรฐานและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
4.10.4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เป็นศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงและบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
4.10.4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
4.10.4.2 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและงานแผนงาน
4.10.4.3 ฝ่ายก่อสร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่ งานบริหารบำรุงรักษาสะพาน
4.10.4.4 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานสะพาน โดยประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนางานทางทำ Test section เพื่อวิจัยการใช้วัสดุงานสะพานและวัสดุท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างสะพานใหม่ๆ
4.10.4.5 ฝ่ายผลิตโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงดำเนินการเกี่ยวกับงานผลิตโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
4.10.4.6 ฝ่ายเครื่องจักรกล ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนและตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงทาง งานช่างกลโรงงานไฟฟ้าและงานขนส่ง
4.11 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4.11.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานการเงินและบัญชี
4.11.2 ส่วนวิชาการและแผนงาน วางแผน ประเมินผล กำหนดมาตรฐานและพัฒนางานด้านเครื่องจักรกล
4.11.3 ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า วิเคราะห์ออกแบบ วางแผน จัดวางระบบบริหารจัดการและพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้าของกรมฯ ศึกษาค้นคว้า พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในงานด้านการสื่อสารและไฟฟ้าของกรมฯ รวมทั้งติดตามประเมินผล
4.11.4 ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานทางทั้งในด้าน การจัดหา การเช่า การใช้งาน การโอนย้าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย ติดตามการใช้และการซ่อมและรับผิดชอบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการดำเนินการทางด้านงบประมาณ
4.11.5 ส่วนเครื่องจักรงานทาง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรงานทางของทุกหน่วยงาน และฝึกฝนบุคลากรสำหรับเครื่องจักรกลงานทาง รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุง
4.11.6 ส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรทั่วไป ตรวจสอบ ซ่อม และบำรุงรักษา ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องจักรเบาในงานทาง
4.11.7 ฝ่ายบริหารพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน จัดหาพัสดุ เครื่องจักรกล ดำเนินการจัดหาพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
4.12 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.12.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.12.2 กลุ่มจัดหาที่ดิน 1 - 5 พิจารณาวางหลักการค่าทดแทนที่ดินและพืชผลและดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในงานทาง
4.12.3 กลุ่มสำรวจและประมาณราคา 1 - 5 สำรวจรังวัดและคำนวณราคาที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง
4.12.4 กลุ่มอุทธรณ์ พิจารณาและดำเนินการขออุทธรณ์ค่าที่ดินและทรัพย์สิน ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ป่าสงวนและที่ดินของส่วนราชการอื่นและดำเนินการขอสงวนที่ดินนอกเขตทางเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องสมบูรณ์
4.12.5 ฝ่ายแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก เพื่อพัฒนาระบบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.12.6 ส่วนรังวัดแนวเขตทาง จัดทำแผน ดำเนินการสำรวจ กำกับและตรวจสอบการดำเนินการจ้างเหมาการสำรวจ ซ่อมแนวทางศูนย์กลางทางและรังวัดแนวเขตทางที่แน่นอนทั้งสองข้างทาง (รวมทั้งงานที่สำนักสำรวจและออกแบบได้ทำการจ้างเหมาออกแบบด้วย) ซึ่งกรมหรือรองอธิบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแผนที่ก่อสร้าง ประสานงานกับสำนักทางหลวงศูนย์สร้างทางและแขวงการทางเพื่อให้หน่วยงาน ดังกล่าวสามารถดำเนินการปักหลักแนวเขตทางได้ตามแผนที่ก่อสร้าง
4.13 สำนักทางหลวง (15 แห่ง)
4.13.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.13.2 ส่วนแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์และวางแผนงานบำรุงและก่อสร้างทาง ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และพิจารณาดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
4.13.3 ส่วนสำรวจและออกแบบ สำรวจทางและภูมิประเทศออกแบบทางและโครงสร้างตามที่กรมมอบหมายและสำรวจเพื่อก่อสร้างทาง
4.13.4 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและออกแบบส่วนผสม วัสดุ แนะนำ แก้ไขการใช้วัสดุในงานทาง
4.13.5 ส่วนเครื่องจักรกล วางแผน ดำเนินการและควบคุมการซ่อมและบำรุงเครื่องจักร และยานพาหนะให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงทาง
4.13.6 ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง จัดหาและรักษาที่ดินนอกเขตทาง ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเขตทางหลวง ที่ดินและทรัพย์สิน พิจารณาอนุมัติการขอทำนิติกรรมตามที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา และดำเนินการทางวินัย
4.13.7 ฝ่ายก่อสร้าง จัดทำแผนการดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีจ้างเหมา
4.13.8 แขวงการทาง (85 แห่ง และสำนักงานบำรุงทาง 10 แห่ง)
4.13.8.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
4.13.8.2 ฝ่ายช่าง ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงทางเคลื่อนที่ ดำเนินการบำรุงทางปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษและบูรณะ งานจราจรสงเคราะห์ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงและงานปรับซ่อม ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่งซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงทางของแขวงการทาง
4.13.8.3 ฝ่ายหมวดการทาง ดำเนินงานบำรุงปกติ งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวงและตรวจสอบการขออนุญาตทำทางเชื่อม ปักเสาพาดสายไฟ ฯลฯ
4.14 สำนักบริหารบำรุงทาง
4.14.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
4.14.2 กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง กำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมและกระทรวง จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณประจำปี วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางเพื่อประกอบการชี้แจงต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ กรรมาธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎร ปรับแผนงานตามงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทางและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.14.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทาง ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทาง ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางเข้าสู่มาตรฐานสากล ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทางตามระบบบริหารบำรุงทาง เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทางและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพทางแก่สำนักทางหลวงแขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง
4.14.4 กลุ่มบริหารการดำเนินงาน ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางให้เป็นไป ตามเป้าหมายและหลักวิชาการด้วยความถูกต้องประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เร่งรัด ติดตามและกำกับการดำเนินงานบำรุงทาง และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมบำรุงทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง
4.14.5 ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสารศึกษา และติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทางและหมวดการทาง ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณงานและระยะทางควบคุมของสำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง ประมวลข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทางและงานอุบัติภัยเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและคาดการณ์ให้รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง
4.14.6 ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรม กระทรวง คณะรัฐมนตรีและให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ
4.14.7 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมแซมก่อสร้างอาคารบ้านพักของสำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทาง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักวิชาการด้วยความถูกต้อง ประหยัดมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดำเนินการเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบกรมธนารักษ์ ดำเนินการเรื่องขอใช้ ขอเช่าและแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวงและการขอใช้ที่ดินของส่วนราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในงานทางพิจารณาแก้ปัญหาระวังชี้แนวเขตและแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง
4.14.8 ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย รายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมทางให้การจราจรผ่านได้และซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงทั่วประเทศ และรายงานอุบัติภัยบนทางหลวงต่อผู้บริหารกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาสั่งการ
4.15 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
4.15.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.15.2 ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัย
4.15.3 ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง ศึกษา สำรวจวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง บำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบและประเมินสภาพทางในด้านต่างๆ
4.15.4 กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้งานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
4.15.5 ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบำรุงรักษาทาง และอำนวยความปลอดภัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
4.15.6 ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง ออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไขการพังทลาย การทรุดตัวและการเลื่อนไหลของคันทาง ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางและโครงสร้างลักษณะพิเศษ ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและนำมาใช้ประโยชน์
4.15.7 ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทาง วิธีการทดสอบวัสดุงานทางและการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงทาง
4.15.8 ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ออกแบบ ตรวจสอบแบบและตรวจสอบคุณภาพวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์ รวมทั้งศึกษา พัฒนาและกำหนดมาตรฐานงานผิวทางแอสฟัลต์
4.15.9 ส่วนธรณีวิศวกรรม ประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคนิควิชาการทางธรณีวิศวกรรม ในงานด้านวิศวกรรมงานทาง และแนะนำ แก้ไข ป้องกันปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายแก่ทางหลวง อันเนื่องมาจากสภาพทางธรณีวิทยาไม่เหมาะสม
4.16 สำนักวางแผน
4.16.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.16.2 กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย กำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งวิเคราะห์การดำเนินงานของกรมทั้งด้านงานทางและงานบริหารจัดการ
4.16.3 กลุ่มงานวางแผน ศึกษา วางแผนและพัฒนาทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว
4.16.4 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการทางหลวง
4.16.5 กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง บูรณะทางและสะพานทั่วประเทศ
4.16.6 กลุ่มงานประเมินผล ประเมินผลโครงการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง
4.16.7 กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านทางหลวงระหว่างประเทศ เพื่อขอรับและให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
4.17 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
4.17.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ
4.17.2 กลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างถนน ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุสร้างทางและการออกแบบโครงสร้างถนน
4.17.3 ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัย ศึกษา วิจัยและพัฒนาการออกแบบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการจราจรบนถนน
4.17.4 ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี ศึกษา วิจัยด้านดิน ฐานรากและด้านธรณีวิศวกรรม
4.17.5 ส่วนบำรุงทาง ศึกษา วิจัยด้านเทคนิคบำรุงทางและด้านระบบบริหารจัดการงานบำรุงทางสำหรับประเทศไทย
4.17.6 ส่วนวางแผนและสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงเกี่ยวกับรูปแบบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลจากการก่อสร้างถนนและโครงข่ายถนน
4.17.7 ฝ่ายเอกสารทางหลวง เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลทางวิชาการ ทั้งภายในและต่างประเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูล
4.18 สำนักสำรวจและออกแบบ
4.18.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.18.2 กลุ่มออกแบบทาง ให้บริการทางด้านแบบก่อสร้าง โดยออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณและสภาพการจราจร สภาพภูมิประเทศ สังคมโดยรวม เศรษฐกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละสายทาง รวมทั้งกำหนดแบบมาตรฐานในด้านงานทาง
4.18.3 กลุ่มออกแบบโครงสร้าง ให้บริการทางด้านการออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและงานบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดแบบมาตรฐานทางด้านโครงสร้างอาคารระบายน้ำและสะพานคนเดินข้ามถนน
4.18.4 กลุ่มกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อมสำรวจและศึกษาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดผลกระทบจากการที่มีทางหลวงตัดผ่านตามแผนงานโครงการของกรมทางหลวง ติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.18.5 ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ เพื่อนำผลงานสำรวจมาออกแบบก่อสร้างและบำรุงทาง
4.18.6 ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา สำรวจและตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยา สำรวจดินคันทาง กำหนดหาแหล่งวัสดุก่อสร้างทางติดตามการใช้วัสดุก่อสร้างและประเมิน หรือเสนอแนะความเหมาะสมของแนวทางพร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้งานสำรวจและออกแบบ
4.18.7 ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่งภูมิประเทศ
4.18.8 ฝ่ายรูปแบบ เขียนแบบงานทางและงานโครงสร้างเก็บรักษาและพิมพ์แบบ และดำเนินการงานรูปทัศน์
4.19 สำนักอำนวยความปลอดภัย
4.19.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญา
4.19.2 กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง สำรวจข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
4.19.3 กลุ่มสถิติสารสนเทศ ศึกษา วางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันเหตุการณ์
4.19.4 กลุ่มศึกษาวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย
4.19.5 กลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย ศึกษา พัฒนา กำหนดมาตรฐาน ออกแบบอุปกรณ์และระบบการควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
4.19.6 กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย ศึกษา กำหนดวิธีการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อ จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง
4.20 สำนักงานตรวจสอบภายใน
4.20.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงินและบัญชี และงานพัสดุ
4.20.2 ฝ่ายวิชาการตรวจสอบ ที่ 1 - 2 วางแผนการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
4.21 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สัมปทาน จ้างเหมาหรือดำเนินการเอง เพื่อบริหารจัดการ วางแผน สำรวจและออกแบบ กฎหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
- สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4.22 สำนักงานแพทย์
4.22.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานสถิติ
4.22.2 งานการแพทย์ ตรวจและรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
4.22.3 งานทันตกรรม ตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม หัตการทันตกรรมประดิษฐ์และกุมารทันตกรรม
4.22.4 งานเภสัชกรรม ตรวจสอบคุณสมบัติของเวชภัณฑ์และตัวยาก่อนดำเนินการจัดซื้อ ปรุงยาและควบคุมการจ่ายเวชภัณฑ์และเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี
4.23 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม กระทรวงและนโยบายของรัฐบาล ผลิตข่าวสารเพื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรม
4.24 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรม ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
4.25 สำนักงานมาตรฐานงานทาง
4.25.1 งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
4.25.2 ฝ่ายมาตรฐานและข้อกำหนด จัดทำ บริหารจัดการประสานและรวบรวมมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทางหลวง รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของกรมฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.25.3 ฝ่ายมาตรฐานผู้รับจ้าง กำหนด บริหารจัดการประสานและรวบรวมมาตรฐานผู้รับจ้างของกรมให้เป็นมาตรฐาน พิจารณางานการตัดสิทธิ์ซื้อแบบ การพิจารณาปัญหาการจัดซื้อและจ้างเหมาการขยายอายุสัญญาส่งมอบงาน
4.25.4 ฝ่ายประเมินผล กำหนดหลักเกณฑ์ บริหารจัดการประสานและรวบรวมการควบคุมและการประเมินผลงานของกรมฯ ให้เป็นมาตรฐานกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดและหลักเกณฑ์รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานงานทางและผู้รับจ้าง
ข้อ 5 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงมี 149 แห่ง ดังนี้ คือ
5.1 สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2245 5214 โทรสาร. 0 2245 5273, 0 2644 7777
5.2 กองการเงินและบัญชี โทร. 0 2248 7768 โทรสาร. 0 2248 7768
5.3 กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2245 7648 โทรสาร. 0 2245 5495
5.4 กองการพัสดุ โทร. 0 2245 3368 โทรสาร. 0 2245 5212
5.5 กองโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ โทร. 0 2246 6562 โทรสาร. 0 2247 3983
5.6 กองนิติการ โทร. 0 2246 1500 โทรสาร. 0 2245 6903
5.7 กองฝึกอบรม โทร. 0 2245 5279 โทรสาร. 0 2245 6907, 0 2644 5050
5.7.1 ศูนย์พัฒนาบุคลากรงานทาง กรมทางหลวง ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0 3831 4008 โทรสาร. 0 3832 3980 - 81
5.8 กองสารสนเทศ โทร. 0 2245 3646 โทรสาร. 0 2245 9194
5.9 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 - 3
5.9.1 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร. 0 2354 0040 โทรสาร. 0 2354 1050
5.9.1.1 ศูนย์สร้างทางตาก กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 1211 โทรสาร. 0 5551 4448
5.9.1.2 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ตู้ ปณ. 2 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0 5422 8254 โทรสาร. 0 5422 8254
5.9.1.3 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร. 0 5675 6262 โทรสาร. 0 5675 6234
5.9.2 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โทร. 0 2354 1065 โทรสาร. 0 2354 1070
5.9.2.1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6688 โทรสาร. 0 4324 8943
5.9.2.2 ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม กรมทางหลวง ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0 4371 1278 โทรสาร. 0 4372 3317
5.9.3 สำนักก่อสร้างทางที่ 3 โทร. 0 2354 1086 โทรสาร. 0 1354 1092
5.9.3.1 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0 3451 7390 โทรสาร. 0 3451 7387
5.9.3.2 ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี กรมทางหลวง ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 7722 2844 โทรสาร. 0 7722 5401
5.9.3.3 ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง ถนนกาญจนะวิณชย์ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1391 โทรสาร. 0 7432 1083
5.10 สำนักก่อสร้างสะพาน โทร. 0 2354 0069 โทรสาร. 0 2354 0065, 0 2245 9808
5.10.1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ถนนนอกทางรถไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5661 1144 โทรสาร. 0 5661 3422
5.10.2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ตู้ ปณ. 1 ถนนมิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร. 0 4337 3400 โทรสาร. 0 4337 3399
5.10.3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 22 หมู่ที่ 3 ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 0 2581 3272 โทรสาร. 0 2581 7482
5.10.4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0 7542 0074 โทรสาร. 0 7542 0072
5.11 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โทร. 0 2246 5716 โทรสาร. 0 2245 9941
5.12 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โทร. 0 2246 0950-9 โทรสาร. 0 2354 0415, 0 2354 0418
5.13 สำนักทางหลวงที่ 1 - 15
5.13.1 สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5327 8236 โทรสาร. 0 5328 1272
5.13.1.1 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5327 7818 โทรสาร. 0 5327 7017
5.13.1.2 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5327 6790 โทรสาร. 0 5327 6394
5.13.1.3 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5389 1124 โทรสาร. 0 5389 1446
5.13.1.4 แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ถนนลำพูน - ป่าซาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 0 5351 1051 โทรสาร. 0 5351 1070
5.13.1.5 แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 0 5422 8246 โทรสาร. 0 5422 8248
5.13.1.6 แขวงการทางแม่ฮ่องสอน กรมทางหลวง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 5361 2202 โทรสาร. 0 5361 3455
5.13.2 สำนักทางหลวงที่ 2 กรมทางหลวง ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0 5451 1193 โทรสาร. 0 5452 2000
5.13.2.1 แขวงการทางแพร่ กรมทางหลวง ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0 5451 1574 โทรสาร. 0 5452 2880
5.13.2.2 แขวงการทางน่านที่ 1 กรมทางหลวง ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0 5474 1379 โทรสาร. 0 5474 1380
5.13.2.3 แขวงการทางน่านที่ 2 กรมทางหลวง ถนนน่าน - ท่าวังผา ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0 5479 8101 โทรสาร. 0 5479 8100
5.13.2.4 แขวงการทางพะเยาที่ 1 กรมทางหลวง ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0 5443 1076 โทรสาร. 0 5443 1190
5.13.2.5 แขวงการทางพะเยาที่ 2 (เชียงคำ) กรมทางหลวง ต.ฝายกวาง อ.เมือง จ.พะเยา 56110 โทร. 0 5440 1132 โทรสาร. 0 5445 1999
5.13.2.6 แขวงการทางเชียงราย กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0 5371 1139 โทรสาร. 0 5371 7754
5.13.3 สำนักทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง ถนนใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0 4271 2882 โทรสาร. 0 4271 2883
5.13.3.1 แขวงการทางสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง ถนนใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0 4271 1059 โทรสาร. 0 4271 4726
5.13.3.2 แขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) กรมทางหลวง ถนนนิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร. 0 4272 1807 โทรสาร. 0 4272 1059
5.13.3.3 แขวงการทางนครพนม กรมทางหลวง ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0 4251 1123 โทรสาร. 0 4251 2580
5.13.3.4 แขวงการทางหนองคายที่ 1 กรมทางหลวง ถนนแก้ววรวุฒิ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 0 4242 0565 โทรสาร. 0 4242 0582
5.13.3.5 แขวงการทางหนองคายที่ 2 (บึงกาฬ) กรมทางหลวง ถนนหนองคาย - บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 โทร. 0 4249 1206 โทรสาร. 0 4249 1205
5.13.3.6 แขวงการทางกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4381 1789 โทรสาร. 0 4381 2273
5.13.4 สำนักทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง ถนนราเมศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0 5521 3112 โทรสาร. 0 5525 9293
5.13.4.1 แขวงการทางพิษณุโลก กรมทางหลวง ถนนราเมศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0 5524 2275 โทรสาร. 0 5525 8826
5.13.4.2 แขวงการทางสุโขทัย กรมทางหลวง ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 1258 โทรสาร. 0 5561 2895
5.13.4.3 แขวงการทางตากที่ 1 กรมทางหลวง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 1675 โทรสาร. 0 5551 3287
5.13.4.4 แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง ถนนอินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 0 5553 1284 โทรสาร. 0 5553 3387
5.13.4.5 แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง ถนนพิจิตร - ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5669 7019 โทรสาร. 0 5669 7308
5.13.4.6 แขวงการทางกำแพงเพชร กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 0 5571 2271 โทรสาร. 0 5571 2919
5.13.5 สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6778 โทรสาร. 0 4324 6785
5.13.5.1 แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4323 7145 โทรสาร. 0 4323 6035
5.13.5.2 แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กรมทางหลวง ถนนมลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร. 0 4331 1202 โทรสาร. 0 4331 2700
5.13.5.3 แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) กรมทางหลวง ถนนแจ้งสนิท อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร. 0 4327 2149 โทรสาร. 0 4327 2111
5.13.5.4 แขวงการทางอุดรธานี กรมทางหลวง ถนนอุดร - หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0 4224 5003 โทรสาร. 0 4224 5004
5.13.5.5 แขวงการทางมหาสารคาม กรมทางหลวง ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0 4371 1109 โทรสาร. 0 4372 2401
5.13.5.6 แขวงการทางชัยภูมิ กรมทางหลวง ถนนนิเวศรัตน์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4481 1158 โทรสาร. 0 4482 2127
5.13.5.7 สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู กรมทางหลวง 214 ถนนสายหนองบัวลำภู - อุดรธานี ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
5.13.6 สำนักทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง ถนนสระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0 5672 1846 โทรสาร. 0 5672 2164
5.13.6.1 แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0 5671 1443 โทรสาร. 0 5672 1803
5.13.6.2 แขวงการทางเลยที่ 1 กรมทางหลวง ถนนคีรีรัฐ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0 4281 1673 โทรสาร. 0 4281 2663
5.13.6.3 แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) กรมทางหลวง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร. 0 4289 1228 โทรสาร. 0 4289 1306
5.13.6.4 แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 กรมทางหลวง ถนนประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5541 1005 โทรสาร. 0 5541 6086
5.13.6.5 แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5544 8457 โทรสาร. 0 5544 8456
5.13.7 สำนักทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0 4532 1484 โทรสาร. 0 4532 1079
5.13.7.1 แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4525 0586 โทรสาร. 0 4524 4505
5.13.7.2 แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0 4531 5931 โทรสาร. 0 4531 2417
5.13.7.3 แขวงการทางศรีสะเกษ กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 1535 โทรสาร. 0 4561 3354
5.13.7.4 แขวงการทางอำนาจเจริญ กรมทางหลวง ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4545 1235 โทรสาร. 0 4551 1014
5.13.7.5 แขวงการทางยโสธร กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 0 4571 1504 โทรสาร. 0 4571 3051
5.13.7.6 แขวงการทางมุกดาหาร กรมทางหลวง ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0 4261 2006 โทรสาร. 0 4263 0840
5.13.7.7 สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด กรมทางหลวง หมวดการทางร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 1400 โทรสาร. 0 4351 1400
5.13.8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 กรมทางหลวง ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 2871 โทรสาร. 0 4424 4926
5.13.8.1 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 กรมทางหลวง ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 5181 โทรสาร. 0 4424 1319
5.13.8.2 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 2047 โทรสาร. 0 4424 5383
5.13.8.3 แขวงการทางบุรีรัมย์ กรมทางหลวง ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 4461 1657 โทรสาร. 0 4461 3766
5.13.8.4 แขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง ถนนปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0 4451 1381 โทรสาร. 0 4451 4620
5.13.8.5 แขวงการทางปราจีนบุรี กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0 3721 1098 โทรสาร. 0 3721 3225
5.13.8.6 แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ถนนวัฒนานคร - แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร. 0 3726 1231 โทรสาร. 0 3726 1232
5.13.8.7 สำนักงานบำรุงทางนครนายก กรมทางหลวง ถนนรังสิต - นครนายก ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทร. 0 3733 5276 โทรสาร. 0 3733 5288
5.13.9 สำนักทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1046 โทรสาร. 0 3642 2061
5.13.9.1 แขวงการทางลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1602 โทรสาร. 0 3642 1587
5.13.9.2 แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กรมทางหลวง ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทร. 0 3646 1422 โทรสาร. 0 3646 1288
5.13.9.3 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 กรมทางหลวง ถนนมาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5622 1286 โทรสาร. 0 5622 6121
5.13.9.4 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กรมทางหลวง ถนนอินทร์บุรี - ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร. 0 5624 1402 โทรสาร. 0 5624 1457
5.13.9.5 แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) กรมทางหลวง ถนนสระบุรี - หล่มสัก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร. 0 5673 1356 โทรสาร. 0 5673 2730
5.13.9.6 แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0 3621 1105 โทรสาร. 0 3622 2620
5.13.9.7 สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี กรมทางหลวง ด่านเก็บค่าธรรมเนียมพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
5.13.10 สำนักทางหลวงที่ 10 กรมทางหลวง ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0 3555 5434 โทรสาร. 0 3555 5546
5.13.10.1 แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0 3552 2133 โทรสาร. 0 3552 2490
5.13.10.2 แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) กรมทางหลวง ถนนอู่ทอง - กาญจนบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 18000 โทร. 0 3555 2000 โทรสาร. 0 3555 2123
5.13.10.3 แขวงการทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง 55 หมู่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0 3451 4109 โทรสาร. 0 3451 4110
5.13.10.4 แขวงการทางชัยนาท กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0 5641 1649 โทรสาร. 0 5641 2036
5.13.10.5 แขวงการทางอุทัยธานี กรมทางหลวง ถนนรักการดี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0 5652 4542 โทรสาร. 0 5651 1134
5.13.10.6 สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง กรมทางหลวง ด่านเก็บค่าธรรมเนียมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทร. 0 1985 4689
5.13.11 สำนักทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2551 8807 โทรสาร. 0 2521 8806
5.13.11.1 แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2551 3745 โทรสาร. 0 2521 0365
5.13.11.2 แขวงการทางสมุทรสาคร กรมทางหลวง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 0 2420 1406 โทรสาร. 0 2420 2367
5.13.11.3 แขวงการทางอยุธยา กรมทางหลวง ถนนโรจนะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3524 1092 โทรสาร. 0 3524 5092
5.13.11.4 แขวงการทางปทุมธานี กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2529 1441 โทรสาร. 0 2529 0679
5.13.11.5 แขวงการทางสมุทรปราการ กรมทางหลวง ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2398 9210 โทรสาร. 0 2383 8897
5.13.11.6 สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี กรมทางหลวง หมวดการทางสนามบินน้ำ 67/22 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2527 4888-9
5.13.12 สำนักทางหลวงที่ 12 กรมทางหลวง ถนนเจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0 3832 1173 โทรสาร. 0 3831 1273
5.13.12.1 แขวงการทางฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง ถนนมหาจักรพรรดิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0 3851 1015 โทรสาร. 0 3881 2632
5.13.12.2 แขวงการทางชลบุลี กรมทางหลวง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0 3875 8538 โทรสาร. 0 3875 8542
5.13.12.3 แขวงการทางจันทบุรี กรมทางหลวง ถนนเลียบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0 3931 1014 โทรสาร. 0 3932 2190
5.13.12.4 แขวงการทางตราด กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 0 3951 1173 โทรสาร. 0 3951 1414
5.13.12.5 แขวงการทางระยอง กรมทางหลวง ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0 3861 1590 โทรสาร. 0 3886 1010
5.13.12.6 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง ถนนบริเวณตากอากาศบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทร. 0 3838 5778 โทรสาร. 0 3838 5784
5.13.13 สำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0 3251 1201 โทรสาร. 0 253 0438
5.13.13.1 แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กรมทางหลวง ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0 3251 1223 โทรสาร. 0 3251 1358
5.13.13.2 แขวงการทางนครปฐม กรมทางหลวง ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 03425 8856 โทรสาร. 0 3425 8855
5.13.13.3 แขวงการทางชุมพร กรมทางหลวง ถนนไตรรัตน์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0 7751 1034 โทรสาร. 0 7751 1034
5.13.13.4 แขวงการทางระนอง กรมทางหลวง ถนนเพิ่มผล อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0 7781 1072 โทรสาร. 0 7782 3252
5.13.13.5 แขวงการทางราชบุรี กรมทางหลวง ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7304 โทรสาร. 0 3232 6912
5.13.13.6 สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม กรมทางหลวง ถนนพระรามที่ 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0 1811 2624
5.13.13.7 สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี กรมทางหลวง หมวดการทางเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 20130 โทร. 0 3242 5591 โทรสาร. 0 3242 4468
5.13.14 สำนักทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ถนนกะโรม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7535 6030 โทรสาร. 0 7534 6710
5.13.14.1 แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 กรมทางหลวง ถนนกะโรม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7534 1138 โทรสาร. 0 7535 6699
5.13.14.2 แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) กรมทางหลวง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0 7541 2932 โทรสาร. 0 7541 1680
5.13.14.3 แขวงการทางกระบี่ กรมทางหลวง ถนนอุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1291 โทรสาร. 0 7561 2091
5.13.14.4 แขวงการทางภูเก็ต กรมทางหลวง ถนนนริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0 7621 2179 โทรสาร. 0 7621 6353
5.13.14.5 แขวงการทางสุราษฎร์ธานี กรมทางหลวง ถนนธราธิบดี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร. 0 7731 1217 โทรสาร. 0 7731 1655
5.13.14.6 แขวงการทางตรัง กรมทางหลวง ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0 7521 8173 โทรสาร. 0 7522 2373
5.13.14.7 สำนักงานบำรุงทางพังงา กรมทางหลวง หมวดการทางพังงา ต. ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0 7641 2038
5.13.15 สำนักทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง ถนนกาญจนวนิช อ. เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1900 โทรสาร. 0 7431 1901
5.13.15.1 แขวงการทางสงขลา กรมทางหลวง ถนนปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1091 โทรสาร. 0 7431 1790
5.13.15.2 แขวงการทางพัทลุง กรมทางหลวง ถนนราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0 7461 3027 โทรสาร. 0 7461 4204
5.13.15.3 แขวงการทางยะลา กรมทางหลวง ถนนสิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0 7321 2053 โทรสาร. 0 7321 5158
5.13.15.4 แขวงการทางปัตตานี กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0 7333 6051 โทรสาร. 0 7333 1884
5.13.15.5 แขวงการทางนราธิวาส กรมทางหลวง ถนนสุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0 7351 1108 โทรสาร. 0 7351 3569
5.13.15.6 แขวงการทางสตูล กรมทางหลวง ถนนยนตรการกำธร อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทร. 0 7471 1792 โทรสาร. 0 7471 1724
5.14 สำนักบริหารบำรุงทาง โทร. 0 2245 5274 โทรสาร. 0 2245 5423
5.15 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ โทร. 0 2245 5504 โทรสาร. 0 2247 9425
5.16 สำนักวางแผน โทร. 0 2246 8326 โทรสาร. 0 2246 5286
5.17 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง โทร. 0 2354 0052 โทรสาร. 0 2354 0052
5.18 สำนักสำรวจและออกแบบ โทร. 0 2354 1028 โทรสาร. 0 2354 1027, 0 2345 1029
5.19 สำนักอำนวยความปลอดภัย โทร. 0 2245 5268 โทรสาร. 0 2246 7766
5.20 สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. 0 2245 5655 โทรสาร. 0 2644 5005
5.21 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. 0 2248 7162 โทรสาร. 0 2247 6788
5.22 สำนักงานแพทย์ โทร. 0 2246 1133 โทรสาร. 0 2247 6883
5.23 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2245 5277 โทรสาร. 0 2247 4199
5.24 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2247 8313 โทรสาร. 0 2247 8317
5.25 สำนักงานมาตรฐานงานทาง โทร. 0 2354 0412


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) เทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ อธิบดีกรมทางหลวง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update